Opprop: Plan S må konsekvensutredes

Det er et svært positivt og viktig steg i riktig retning, at Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen inviterer til høring om implementeringen av Plan S. Ikke minst er det velkomment at både institusjoner, fagmiljøer, fagforeninger og enkeltforskere inviteres til å gi sine tilbakemeldinger. Dette er tillitsskapende i en debatt som er av stor betydning for forskningen og forskerne i Norge.

Åpen tilgang til forskningsresultater er et gode både for forskningsmiljøene og for samfunnet. Vi som skriver under på dette oppropet er imidlertid bekymret for at Plan S, slik den opprinnelig er formulert og med den tidsplanen som er lagt til grunn, kan få konsekvenser for forskningens kvalitet, forskningsresultatenes spredning og forskningsmiljøenes utvikling.

Vi mener derfor at det, i forlengelsen av høringsprosessen, er viktig at de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til Plan S kartlegges og utredes med utgangspunkt i implementeringsplanen. Først etter at en slik utredning foreligger kan man fatte en politisk og faglig fundert beslutning om hvorvidt Forskningsrådet skal delta i Plan S.

Bakgrunn for oppropet

Underskrifter

Oppropet er hittil skrevet under av 1028 personer

Hans Petter Graver

Påtroppende preses DNVA og professor – Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Gunn-Elisabeth Birkelund

Påtroppende vise-preses DNVA og professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Ole M Sejersted

Preses DNVA og professor emeritus – Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo

Øystein Hov

Generalsekretær – Det Norske Videnskaps-Akademi

Camilla Serck-Hanssen

Direktør ved Senter for grunnforskning (CAS) og professor– Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Nils-Henrik von der Fehr

Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Jan Erik Askildsen

Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Sverre A.C. Kittelsen

Direktør og professor – Frischsenteret / Universitetet i Oslo

Kristin Rosendal

Fung. direktør og seniorforsker – Fridtjof Nansens Institutt

Lars H. Gulbrandsen

Ass. direktør og seniorforsker – Fridtjof Nansens Institutt

Ottar Mæstad

Direktør og seniorforsker – Chr. Michelsens Institutt

Henrik Urdal

Direktør og seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Kjell Inge Bjerga

Direktør og professor – Institutt for forsvarsstudier / Forsvarets høgskole

Kristin Halvorsen

Direktør – CICERO Senter for klimaforskning

Gentian Zyberi

Leder – Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Hilde C. Bjørnland

Prorektor forskning og professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Svein Frisvoll

Direktør – Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning

Ulf Sverdrup

Direktør – NUPI

Petter Aaslestad

Leder Forskerforbundet og professor – Institutt for språk og litteratur, NTNU

Carl Henrik Knutsen

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Gudrun Østby

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Jørgen Carling

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Marta Bivand Erdal

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Torbjørn Skardhamar

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Trude Lappegård

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Edvard Moser

Professor og leder – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU

Tidl. leder – Senter for hukommelsesbiologi (Senter for fremragende forskning [SFF] 2003-2013); mottaker av ERC-midler 2010-2013 og 2014-2019

Trond Storebakken

Professor – Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tidl. leder – Senter for proteinforskning i akvakultur (SFF 2003-2013)

Eystein Jansen

Professor – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Tidl. leder – Bjerknessenteret for klimaforskning (SFF 2003-2012)

Sverre Bagge

Professor – Institutt for historie, Universitetet i Bergen

Tidl. leder – Senter for middelalderstudier (SFF 2003-2012)

Torgeir Moan

Professor – Marinteknisk senter, NTNU

Tidl. leder – Senter for skip- og havkonstruksjoner (SFF 2002-2012)

Scott Gates

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Tidl. leder – Senter for borgerkrigsstudier (SFF 2003-2012)

Ragnar Winther

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Tidl. leder – Senter for matematikk for anvendelser (SFF 2003-2013); mottaker av ERC-midler 2014-2019

Bjørn Jamtveit

Professor – Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Tidl. leder – Geologiske prosessers fysikk (SFF 2003-2012); mottaker av ERC-midler 2015-2020

Harald Stenmark

Professor – Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder – Senter for kreftcelle-reprogrammering (SFF 2017-2027), Senter for kreftbiomedisin (SFF 2007-2017); mottaker av ERC-midler 2009-2014 og 2019-2023

Trygve Helgaker

Professor – Institutt for kjemi, Universitetet i Oslo

Leder – Hylleraas-senteret for kvantemolekylær vitenskap (SFF 2017-2027); mottaker av ERC-midler 2012-2016

Mats Carlsson

Professor – Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo

Leder – Rosseland Centre for Solar Physics (SFF 2017-2027)

Kalle Moene

Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (SFF 2007-2018)

Olav Gjelsvik

Professor – Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Tidl. leder – Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (SFF 2007-2017)

Nikolai Østgaard

Professor – Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Leder – Birkelandsenteret for romforskning (SFF 2013-2023); mottaker av ERC-midler 2012-2016

Karin Andreassen

Professor – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Tromsø

Leder – Senter for arktiske gasshydrat, miljø og klima (SFF 2013-2023)

Andreas Føllesdal

Professor – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Professor – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

Leder – PluriCourts (SFF 2013-2022); mottaker av ERC-midler 2011-2016

Geir Ulfstein

Professor – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Leder – PluriCourts (SFF 2013-2022)

Halvor Sommerfelt

Professor – Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Leder – Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (SFF 2013-2023)

Lars Andreas Akslen

Professor – Klinisk Institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Leder – Senter for kreftmarkører (SFF 2013-2023)

Brit Salbu

Professor – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU

Leder – Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø CERAD (SFF 2013-2022)

Stefan Krauss

Professor – Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder – Senter for hybrid teknologi – Hybrid Technology Hub (SFF 2017-2027)

Bertil Tungodden

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Leder – Senter for eksperimentell forskning på rettferdighet, ulikhet og rasjonalitet (SFF 2017-2027); mottaker av ERC-midler 2018-2023

May-Britt Moser

Professor og faglig instituttleder – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU

Leder – Senter for nevrale nettverk (SFF 2013-2022)

Heidi Østbø Haugen

Forsker – Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler fra 2019

Paolo Giovanni Piacquadio

Førsteamanuensis – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Aike Peter Rots

Førsteamanuensis – Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Elena Wilson Rowe

Seniorforsker – Norsk utenrikspolitisk institutt

Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Siri Leknes

Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Thomas Arnesen

Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2018-2023

Harald Sodemann

Professor – Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2018-2023

Marit Skivenes

Professor – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2017-2022

Katrine Vellesen Løken

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

Mottaker av ERC-midler 2018-2022

Trude Storelvmo

Førsteamanuensis – Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2018-2022

Ruth Jane Prince

Førsteamanuensis – Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2018-2022

May-Britt Tessem

Førsteamanuensis – Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Mottaker av ERC-midler 2017-2022

Kenneth Hugdahl

Professor – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2011-2016 og 2016-2021

Jukka Corander

Professor – Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler fra 2017-2022

Anders Martin Fjell

Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2011-2016 og 2017-2021

Lee Hsiang Liow

Førsteamanuensis – Norsk senter for paleontologi

Mottaker av ERC-midler 2018-2022

Sven Wedemeyer

Førsteamanuensis – Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2016-2021

Halvard Buhaug

Seniorforsker og professor – Institutt for fredsforskning (PRIO) / NTNU

Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Florian Diekert

Forsker – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2016-2021

Ann-Cecilie Larsen

Forsker – Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2014-2019

Anna Nele Meckler

Forsker – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Koen Vervaeke

Førsteamanuensis – Insititutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Kristin Asdal

Professor – Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Simen Kvaal

Forsker – Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Emre Yaksi

Professor – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU

Mottaker av ERC-midler 2014-2019

Jonathan Whitlock

Forsker og gruppeleder – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU

Mottaker av ERC-midler 2014-2018

Kjetil Storesletten

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2013-2018

Pål Rasmus Njølstad

Professor – Klinisk institutt 2, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2012-2017

Sergey Neshveyev

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2013-2017

Thomas Hylland Eriksen

Professor – Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2012-2017

Fedor Fomin

Professor – Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2011-2016

Bård Harstad

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2011-2016 og 2016-2021

Snorre Harald Christiansen

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2011-2017

Hugo Lundhaug

Professor – Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2011-2016

Trond Helge Torsvik

Professor – Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Leder – Senter for jordens utvikling og dynamikk (SFF 2013-2023); mottaker av ERC-midler 2012-2016

Katja Franko

Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2011-2016

Frede Thingstad

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Mottaker av ERC-midler 2010-2015

Øystein Linnebo

Professor – Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Mottaker av ERC-midler 2010-2014

Eiliv Lund

Professor – Institutt for samsunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Mottaker av ERC-midler 2009-2014 og ERC kommersialiseringsstipend ('Proof of concept') i 2015

Krishna Agarwal

Postdoktor – Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet

Mottaker av ERC-midler 2018-2023

Tore Wig

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Øyvind Stiansen

Stipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Magnus B. Rasmussen

Seniorforsker – Institutt for samfunnsforskning

Håvard Mokleiv Nygård

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Camilla Houeland

Postdoktor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Andreas Forø Tollefsen

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Astrid Urdal

Litteraturviter –

Hanne Hagtvedt Vik

Førsteamanuensis – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Bruno O. Martins

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Jonas Linde

Professor – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Per Anders Langerød

Bystyrerepresentant Oslo for Ap – Oslo kommune

Torunn L. Tryggestad

Ass. direktør og seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Yuliya Chernykh

Stipendiat – Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Marit Moe-Pryce

Managing Editor – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Asbjørn Strandbakken

Professor – Juridisk fakultet UiB, Universitetet i Bergen

Kathrin H. Hopmann

Førsteamanuensis – Institutt for Kjemi, UiT Norges arktiske universitet

Finn Arnesen

Professor – Senter for europarett, Universitetet i Oslo

Geir Godager

Førsteamanuensis – Helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Anne Simonsen

Professor – Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Per G. Norseng

Seniorkonservator/professor II – Stiftelsen Norsk Folkemuseum/Universitetet i Sørøst-Norge

Eirin Pedersen

Forsker – Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Mathias Barra

Seniorforsker – HØKH, Akershus universitetssykehus

Toufoul Abou-Hodeib

Førsteamanuensis – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Frikk Nesje

Forsker/doktorgradsstudent – Økonomisk institutt, Universitetet i Heidelberg/Universitetet i Oslo

Tarjei Havnes

Førsteamanuensis – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Henrik Daae Zachrisson

Professor – Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Thomas Ugelvik

Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Espen Røysamb

Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Mads A. Danielsen

Seniorkonsulent – ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Kendra Dupuy

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

May-Len Skilbrei

Professor – Instititt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Synøve Nygaard Andersen

Forsker – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Cordian Riener

Førsteamanuensis – Departementet of Mathematics and Statistics, UiT Norges arktiske universitet

Stephanie C Werner

Professor – Centre for Earth Evolution and Dynamics, Universitetet i Oslo

Willy Pedersen

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Siri Aas Rustad

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Helga Malmin Binningsbø

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Karine Nyborg

Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Bjørn Erik Rasch

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kjell Erik Lommerud

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Benedicte Bull

Professor – Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo

Paul Arne Østvær

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Anne Spurkland

Professor – Molekylær medisin, Universitetet i Oslo

Lena Marie Kjøbli

Leder Forskerforbundet NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Inger Cathrine Kann

Forsker – kunnskap, Utredning, Arbeid og velferdsdirektoratet

Erling Hjelmeng

Professor og studiedekan ved juridisk fakultet – Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Kjell Arne Brekke

Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Jon Iddeng

Førsteamanuensis – Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Katinka Holtsmark

Postdoktor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Halvard Leira

Seniorforsker – NUPI, NUPI

Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker – Grunnopplæring, NIFU

Minda Holm

Forsker – NUPI

Guri Bang

Forskningsleder – Klimapolitikk, CICERO Senter for klimaforskning

Kari Stefansen

Forsker – NOVA, OsloMet

Tobias Bach

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap & ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Tommy Staahl Gabrielsen

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Selma Therese Lyng

Seniorforsker PhD Sosiologi – AFI, OsloMet

Ketil Skogen

Seniorforsker – Oslo, Norsk institutt for naturforskning

Gunnar Fermann

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker – NUPI

Marianne Evju

Forsker – Norsk institutt for naturforskning

Jon Harald Sande Lie

Seniorforsker – NUPI

Pål Kristian Selbo

Seniorforsker – Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

Sindre Gade Viksand

Stipendiat – Statsvetenskapliga institusjonen, Lunds Universitet

Erik Bédos

Professor – Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Sirianne Dahlum

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Håvard Strand

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Lars Klemsdal

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Hege Medin

Seniorforsker – NUPI

Vibeke Wang

Seniorforsker – Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Ingerid Opdahl

Førsteamanuensis – Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Pavel Baev

Forsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Sissel Jensen

Førsteamanuensis – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Hilde Dahl

Forsker – Avd. Brøset, St. Olavs hospital

Bjarne Ringstad Olsen

HUNT, NTNU

Liv Tønnessen

Forskningsleder og seniorforsker – Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Kjell Lars Berge

Professor – Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Espen Moe

Professor – Sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Joakim Parslow

Førsteamanuensis – IKOS, Universitetet i Oslo

Øyvind Skorge

Seniorforsker – Institutt for samfunnsforskning

Kjetil Telle

Forsker – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Kacper Szulecki

Postdoktor – Institut for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Henning Finseraas

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Petter Næss

Professor – Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kristin Olstad

Førsteamanuensis – Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Line Nybakken

Professor – MINA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Marina Aspholm

Førsteamanuensis – Institutt for mattrygghet og onfeksjonsbiologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nicholas Marsh

Forsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Marko Ocepek

Postdoktor – Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Esben Leifsen

Førsteamanuensis – Noragric, institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Knut Asbjørn Solhaug

Professor – MINA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Caroline Piercey Åkesson

PhD DVM – Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Camilla Brautaset

Professor – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åshild Krogdahl

Professor – Institutt for basalfag og akvamedisin, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Leiv Sigve Håvarstein

Professor – Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Yngve Stenstrøm

Professor – Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ole Christian Lind

Førsteamanuensis – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø CERAD (SFF 2013-2022)

Maren Ellingsberg

Seniorkonsulent – NTNU

Andreas Moxnes

Professor – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arkadi Ponossov

Professor og seksjonsleder – Fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Simen Rød Sandve

Førsteamanuensis – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Katrine Fangen

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Geir O. Rønning

Høyskolelektor – Bacheloravdelingen, Politihøgskolen, Oslo

Terje Wessel

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Nils Magne Killingberg

Doktorgradsstipendiat – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Rolf Aaberge

Seniorforsker – Statistisk sentralbyrå

Zakhar Maletskyi

Postdoktor – REALTEK, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Maria Forthun Hoen

Doktorgradsstipendiat – Frischsenteret

Fredrik Wulfsberg

Førsteamanuensis – Handelshøyskolen, OsloMet

Bjørg Egelandsdal

Professor – KBM, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Espen R. Moen

Professor og instituttleder – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Arne Auen Grimenes

Førsteamanuensis – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ian Bryceson

Professor for internasjonale miljø- og utviklingsstudier – Noragric, Landsam, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Mensur Vegara

Førsteamanuensis – Fakultet for landskap og samfunn · Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ståle Navrud

Professor – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Preben Boysen

Førsteamanuensis – Inst. MatInf, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hans Otto Frøland

Professor – Institutt for historiske studiet, NTNU

Grete Brochmann

Professor – Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Gary Love

Førsteamanuensis – Institutt for språk og litteratur, NTNU

Eirik Romstad

Førsteamanuensis – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kjersti Bruvoll

Førsteamanuensis – Institutt for historiske studier, NTNU

Margrethe C. Stang

Førsteamanuensis – Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Kristoffer Lidén

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Steinar Engen

Professor – Centre for biodiversity dynamics, dept. Of mathematical sciences, NTNU

Leif Inge Ree Petersen

Førsteamanuensis – Instituttet for historiske studier, NTNU

Arne Mastekaasa

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Anne Krogstad

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Kristin R. C. Hinna

Førstelektor / tillitsvalgt i Forskerforbundet – Fakultet for lærerutdanning, kunst og idrett, Høgskulen på Vestlandet

Ellen Karoline Dahl

Studieleder pedagogikk /hovedstyre Forskerforbundet – ILP, UiT Norges arktiske universitet

Mari Rege

Professor – Handelshøgskolen ved UiS, Universitetet i Stavanger

Maria Kjetså

Doktorgradsstipendiat – Husdyrvitenskap, BIOVIT, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hilde Henriksen Waage

Professor i historie – Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo og PRIO

Steinar Vagstad

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Helge Brunborg

Pensjonert forsker – Statistisk sentralbyrå

Tina Skouen

Professor i engelsk litteratur – Universitetet i Oslo

Inger Hilde Nordhus

Professor – Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Knut H. Sørensen

Professor – Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Bjørn Høyland

Professor – Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Lars Bakken

Professor – KBM, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norvald Stol

Professor – Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU

Yennie Bredin

Stipendiat – INA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Geir Flikke

Førsteamanuensis – ILOS, Universitetet i Oslo

Dzung Diep

Professor – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Anja Bredal

Forsker – NOVA, OsloMet

Anne Waldrop

Professor – Utviklingsstudier, IST, Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale Studier, OsloMet

Elisabeth Rosvold

Stipendiat – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Mari Andrine Hjorteset

Stipendiat – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Tore Nilssen

Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Rolf Reber

Professor – Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Susanne Bygnes

Førsteamanuensis – Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Linda Lai

Professor i organisasjonspsykologi og ledelse – Institutt for ledelse og organisasjonsfag, Handelshøyskolen BI

Jan Ketil Simonsen

Førsteamanuensis – Institutt for sosialantropologi, NTNU

Magne Paalgard Flemmen

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Rachel Jakhelln

Førsteamanuensis – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Solfrid Nordtug

Kontorsjef – NTNU

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

Professor – BIOVIT, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Bjørn Schiermer Andersen

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Axel West Pedersen

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Andrew Michael Janczak

Professor – Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Julia Köhler-Olsen

Førsteamanuensis – Institutt for sosialfag, OsloMet

Michael Stausberg

Professor – AHKR, Universitetet i Bergen

Svenn-Åge Dahl

Administrerende direktør – Samfunns- og næringslivsforskning AS

Tove Midtsundstad

Forsker – Fafo

Gry Merete Tveten

Forsker – Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Mona Bekkhus

Førsteamanuensis – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sverre Holm

Professor – Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

Marit Halvorsen

Professor – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kristian Mjåland

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Erlend Paasche

Postdoktor – Institutt for kriminologo og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Lasse Hodne

Professor – IKM, NTNU

Knut Alfredsen

Professor – Bygg og miljøteknikk, NTNU

Bente Heggem Kojan

Førsteamanuensis – Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Eivind Heldaas Seland

Førsteamanuensis – Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Bjørn Holmedal

Professor – NTNU

Arnt Ove Hopland

Førsteamanuensis – Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Magne Guttormsen

Professor – Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Tonje Gundersen

Forsker – Barndom, familie og barnevern seksjonen, NOVA / OsloMet

Kristian Etienne Einarsrud

Førsteamanuensis – NTNU

Elisiv Bakketeig

Forsker – NOVA, OsloMet

Kristin Haugevik

Seniorforsker – NUPI

Leif Edward Ottesen Kennair

Professor og psykologspesialist – Institutt for psykologi, NTNU

Mona-Iren Hauge

Førsteamanuensis – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Nils Lid Hjort

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Véronique Pouillard

Professor – IAKH, Universitetet i Oslo

Trine Thorvaldsen

Forsker – Fiskeriteknologi, SINTEF Ocean

Torbjørn Rundmo

Professor – Inst. for psykologi, NTNU

Bjørn Fredrik Nielsen

Professor – REALTEK, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Inga Ringdalen

Forsker – Materialfysikk, SINTEF Industri

Rani Lill

Forsker – Senter for Anvendt Vitenskapsteori, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Cato Grønnerød

Førsteamanuensis – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Bjørn Tore Nystrand

Forsker/doktorgradsstipendiat – Møreforsking / UiT

Terje Kvilhaug

Førsteamanuensis – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Deborah Oughton

Professor – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lars Petter Berg

Ambassadesekretær – Ambassaden i Teheran

Lars Dommermuth

Forsker – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Vincent Eijsink

Professor – Fakultet for kjemi, bioteknolog og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Inger Sandlie

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Kaja Østerud

Stipendiat – NOVA, OsloMet

Hanne Fjerdingby Olsen

Postdoktor – Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ellen Andenæs

Førsteamanuensis – ISL, NTNU

Øystein H. Rolandsen

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Tone Maia Liodden

Forsker – Atbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Julian Vedeler Johnsen

Forsker – Samfunns- og næringslivsforskning AS

Arne Holte

Professor emeritus – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Einar Malvin Rønquist

Instituttleder og professor – Institutt for matematiske fag, NTNU

Lars Johan Materstvedt

Professor – Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU

Asbjørn Dyrendal

Professor – Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Are Vegard Haug

Forskningsleder – NOVA, OsloMet

Jo Saglie

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Per Kristian Rørstad

Forsker – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kyrre Rickertsen

Professor – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Margunn Bjørnholt

Forsker – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Gunnar Hartvigsen

Professor – Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet

Torolf Bjerkem

Regionsleder – Kanvas

Lars E. F. Johannessen

Postdoktor – Institutt for sosialfag, OsloMet

Knut G Nustad

Instituttleder – Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Erik Børve Rasmussen

Stipendiat – Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Morten Jerven

Professor – Noragric, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Thomas Tybell

Professor – Institutt for elektroniske systemer, NTNU

Vegard Jarness

Forsker – NIFU

Janne Grønli

Professor, leder av forskningsgruppen Bergen Stress and Sleep Group – Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen

Kolbjørn Brønnick

Professor – Avdeling for folkehelse, Universitetet i Stavanger

Terje Finstad

Forsker – NTNU

Irina Eidsvold- Tøien

Førsteamanuensis – Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Øyvind Ihlen

Professor – Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Torstein S. Throndsen

Stipendiat – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Astrid Anderson

Seksjonsleder og sosialantropolog – HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo

Carsten Bienz

Førsteamanuensis – Institutt for finans, Norges Handelshøyskole (NHH)

Stein Sundstøl Eriksen

Seniorforsker – NUPI

Mats Ingulstad

Forsker – Institutt for historiske studier, NTNU

Erik Næsset

Professor – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Arild Engelsen Ruud

Professor – IKOS, Universitetet i Oslo

Anne Lise Ellingsæter

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Anne Bukten

Forsker – SERAF, Senter for rus-og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Kikki Kleiven

Førsteamanuensis – Institutt for Geovitenskap/Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen

John McNeish

Professor – Landsam, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lars Roar Frøyland

Stipendiat – NOVA, OsloMet

Anders Skrondal

Professor – Nasjonalt Folkehelseinstitutt / Universitetet i Oslo/ UC Berkeley

Olvar Bergland

Førsteamanuensis – Handelshøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jon H. Fiva

Professor – Handelshøyskolen BI

Thorsten Hamann

Associate Professor – Institute for Biology, NTNU

Stein R. Moe

Professor – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jonas R. Kunst

Postdoktor – Universitetet i Oslo

Ida Tolgensbakk

Forsker – NOVA, OsloMet

Kristian Seip

Professor – Institutt for matematiske fag, NTNU

Maja Janmyr

Professor – Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Eva Rem Hansen

Stipendiat – Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Reidar Barfod Schüller

Professor – Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sarah Martiny

Professor – Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Morten Sørlie

Professor – Fakultet for kjemi, bioteknolog og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Therese Standal

Professor – Insitutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Stein Andersson

Professor – PSykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Torill Christine Lindstrøm

Professor – Inst. for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Lars Wichstrøm

Professor – Institutt for psykologi, NTNU

Haakon Gjerløw

Doktorgradsstipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Helen Kristine French

Førsteamanuensis – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Marit J. Bakke

Postdoktor – Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nicolai T. Borgen

Postdoktor – Institutt for sosiologi og samfunssgeografi, Universitetet i Oslo

Marte Blikstad-Balas

Førsteamanuensis – ILS, Universitetet i Oslo

Rolf Vegar Olsen

Professor – Centre for Educational Measurement, Universitetet i Oslo

John Morken

Førsteamanuensis – Fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Andreas Kokkvoll Tveit

Stipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kjetil Mujezinovic Larsen

Professor i rettsvitenskap – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Pål Thonstad Sandvik

Professor – Institutt for historiske fag, NTNU

Sigrun Marie Moss

Postdoktor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Edd Anders Blekkan

Professor – Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Berit Pettersen

Administrasjonssjef – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Terje Grytbak Wold

Stipendiat – Institutt for språk og litteratur, NTNU

Sverre Magnus Selbach

Førsteamanuensis – NTNU

Roe Fremstedal

Professor – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HSL-fak, UiT Norges arktiske universitet

Alexander W. Cappelen

Professor – Samfunnsøkonomisk institutt, Norges Handelshøyskole (NHH)

Theo Meuwissen

Professor – Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Karin Kukkonen

Professor – Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo

René Westerhausen

Professor – Psykologisk Institutt, Center for Lifebrain Changes in Brain and Cognition, Universitetet i Oslo

Martin Grødem Søyland

Doktorgradsstipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Gunnar S. Eskeland

Professor – Foretaksøkonomisk Institutt, Norges Handelshøyskole (NHH)

Karin Dyrstad

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Roar Høstaker

Professor i sosiologi – HHS, Høgskolen i Innlandet

Lars Inge Terum

Professor – Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Alf Steinar Sætre

Professor – Fakultet for Økonomi, NTNU

Jørgen Modalsli

Forskningsleder – Gruppe for mikroøkonomi, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Ingvild Ulsaker Kruge

Senioringeniør/Lab manager – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU

Andreas Fagereng

Forskningsleder – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Lars Erik Kjekshus

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Kenneth Aarskaug Wiik

Forskningsleder – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Hans-Tore Hansen

Professor – Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Kristen Nordhaug

Professor – Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), OsloMet

Inger Furseth

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Birger Solberg

Professor – Fakultet for miljø og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Karen Evelyn Hauge

Forsker – Frischsenteret

Oddbjørn Raaum

Seniorforsker – Frischsenteret

Silvio Bär

Professor – Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Marianne T. S. Holter

Forsker – Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo

Erik Hernæs

Seniorforsker – Frischsenteret

Christoph Gradmann

Professor – Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Steinar Strøm

Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Ole Røgeberg

Seniorforsker – Frischsenteret

Kristiina Kompus

Førsteamanuensis – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Lin Sørensen

Førsteamanuensis – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Julien Mayor

Førsteamanuensis – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Jørg M. Gjestvang

Økonomikonsulent – Frischsenteret

Elisabeth Isaksen

research fellow / post doc – Frischsenteret og LSE, Frischsenteret og LSE

Gabriella Óturai

Førsteamanuensis – Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Ragnhild Schreiner

Postdoktor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kirsten Krause

Professor – Arktisk og Marin Biologi, UiT Norges arktiske universitet

Ratib Lekhal

Førsteamanuensis – Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI

Nils Erik Gilhus

Professor – Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Eelke Snoeren

Associate professor in biological psychology – Department of Psychology, UiT Norges arktiske universitet

Karsten Fischer

Professor – Arctic and marine biology, UiT Norges arktiske universitet

Gunvor Gipling Wåde

Doktorgradsstipendiat – Naturvitenskapelig helsefag/Radiografi, OsloMet

Kari Sjøhelle Jevne

Førsteamanuensis – Institutt for sosialfag, OsloMet

Kamilla Freyr

Universitetslektor – Institutt for estetiske fag, OsloMet

Mads Dahl Gjefsen

Forsker – Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Solveig Østrem

Professor – Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Bjørn Westlie

Førstelektor – Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet

Pål Jåbekk

Universitetslektor – Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

Kristian Mollestad

Samfunnsgeograf, hovedstyremedlem – Forskerforbundet

Mariann Stærkebye Leirvik

Forsker – Norsk institutt for by - og regionsforskning, OsloMet

Tarald Laudal Berge

Doktorgradsstipendiat – PluriCourts & Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jorunn Jørgensen

Professor – Norges fiskerihøgskole, BFE, UiT Norges arktiske universitet

Fredrik W. Thue

Professor – Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Erik Døving

Førsteamanuensis – HHS, OsloMet

Dr. Jens M. J. Nolsøe

Forsker – KBM, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ole-Morten Seternes

Professor – Institutt for Farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske Universitet

Terje Gjøvaag

Førsteamanuensis – Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Per Arne Tufte

Førsteamanuensis – Handelshøyskolen, OsloMet

Miriam Evensen

Postdoktor – Folkehelseinstituttet

Jan Storø

Dosent – Fakutlet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Lisbet Berg

Forsker – Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Susan Nacey

Prodekan forskning og professor – Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

George Harry Hitching

Førsteamanuensis – GFU/LUI, OsloMet

Gisle Andersen

Seniorforsker – NORCE

Edvard Hviding

Professor – Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Gisle J Natvik

Associate Professor – Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Sølve Selstø

Professor – Inst. for infomrasjonsteknologi, fak. for teknologi, kust og design, OsloMet

Tomas Stølen

Postdoktor – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Pål Ulleberg

Førsteamanuensis – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Annette V. Hauger

Doktorgradsstipendiat – Helsevitenskap, OsloMet

Tilmann von Soest

Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Benedikte V. Lindskog

Førsteamanuensis – Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale Studium, OsloMet

Hege Gundersen

Forlagssjef – Universitetsforlaget

Håvard Helland

Professor – SPS, OsloMet

Morten Holmboe

Professor – Forskningsavdelingen, Politihøgskolen

Berit Johansen

Professor – Institutt for Biologi, NTNU

Berit Johnsen

Forskningssjef/forsker I – Forskningsavdelingen, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Ada Nissen

Postdoktor – IAKH, Universitetet i Oslo

Kjetil van der Wel

Førsteamanuensis – Institutt for sosialfag, OsloMet

Mikkel M. Thørrisen

Stipendiat – Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Kristine von Krogh

Forsker – Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Helge Svare

Forskningsleder – SVA, OsloMet

Anders Molven

Professor – Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Jens Rohloff

Dr. – Forskningsseksjon, SU-fakultetet, NTNU

Vincent Somville

Asst. Professor – Economics, Norges Handelshøyskole (NHH)

Stefan Koelsch

Professor – Insitute for Biological and Medical Psychology, Universitetet i Bergen

Eirik Berger

Stipendiat – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Lars Kirkebøen

Forsker – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Ola Myklebost

Professor – Klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen

Christine Hamm

Professor – LLE(HF), Universitetet i Bergen

Sigrid Lin

Professor – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Johan Alme

Førsteamanuensis – Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Hans K. Hvide

Professor – SV fakultetet, Universitetet i Bergen

Helge Molde

Førsteamanuensis – Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Anne-Lise Breivik

Doktorgradsstipendiat – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Svein Ivar Angell

Professor – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsta Haukås

Professor – Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Mathias Ziegler

Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Randi Gressgård

Professor – Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen

Magnus Svärd

Professor – Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen

Bjørn Olav Johansen

Førsteamanuensis – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Eirik Vassenden

Professor – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Robert Gray

Førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Ingrid Dundas

Dr. Psychol – Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Helge Wiig

Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Espen Bratberg

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Arild Aakvik

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Lise Bjånesøy

Doktorgradsstipendiat – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Anders Frugård Opdal

Postdoktor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Thomas Ågotnes

Professor – Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Lars Forsberg

Professor – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen

Kariane Gärtner Westrheim

Professor – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

John-Arvid Grytnes

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Kjell Vaage

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Tor Trolie

Professor – LLE, Universitetet i Bergen

Espen Hartveit

Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

XieQi Shi

Professor – Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

Ella Jeanette E Helgesen

Rådgiver – Universitetet i Bergen

Frøydis Morken

Førsteamanuensis – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Bente Kiilerich

Professor – LLE, Universitetet i Bergen

Ole Martin Skilleås

Professor – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Tore Lunde

Professor – Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Hans Munthe-Kaas

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Jenny Krutzinna

Postdoktor – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Leiv Marsteintredet

Førsteamanuensis – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Anne Kjersti Daltveit

Professor – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Mari Heggernes Eilertsen

Postdoktor – Institutt for geologi, Universitetet i Bergen

Elisabeth Syverstad

Universitetslektor – Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet

Henning Hermes

Assistant Professor – FAIR / Department of Economics, Norges Handelshøyskole (NHH)

Ståle Pallesen

Professor – Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Ivar Bleiklie

Professor – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Rune Sørensen

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Karen Brinch

Studiekoordinator – Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

Stian Knappskog

Forsker – Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Torunn Arntsen Sajjad

Forsker – OsloMet

Johs. Hjellbrekke

Professor – Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Christine M Jacobsen

Professor og senterleder – Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

John-Wilhelm Flattun

Universitetsbibliotekar – Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Ingar Haaland

Stipendiat – Norges Handelshøyskole (NHH)

Gunnar Bratbak

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Bjarte Jordal

Førsteamanuensis – Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen

Svein Larsen

Professor – Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Helge Holgeren

Førsteamanuensis / tillitsvalgt i Forskerforbundet – Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Bjørnar Tessem

Professor – Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen

Petter Bergerud

Professor – Institutt for design, Universitetet i Bergen

Torgils Fossen

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Pål Ringkjøb Nielsen

Postdoktor – Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Sandra Halvorsen

Doktorgradsstipendiat – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Bjarne Robberstad

Professor – IGS, Universitetet i Bergen

Jarl Giske

professor/prodekan – Institutt for biovitenskap/Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Johan Lie

Førsteamanuensis – Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Kristoffer Chelsom Vogt

Førsteamanuensis – Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

May Aasebø Hauken

Forsker – Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen

Gunn Elisabeth Søreide

Førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Bjørn Enge Bertelsen

Professor – Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Jorunn Dahlback

Førstelektor – LUI - YLU, OsloMet

Åsta Dyrnes Nordø

Stipendiat – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Jorun K Egge

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Jan Fredrik Hovden

Professor – Inst. for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen

Ingrid Hoem Sjursen

Postdoktor – Centre for Applied Research at NHH (SNF), Centre for Applied Research at NHH (SNF)

Ingvild Skarpeid

Stipendiat – institutt for samfunnsøkonomi og FAIR, Norges Handelshøyskole (NHH)

Geir Atle Ersland

Professor – AHKR, Universitetet i Bergen

Erik Hauke Tønnesen

Universitetsbibliotekar – Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Astrid Blystad

Professor – Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Stig Jarle Hansen

Professor – Institute of International Environment and Development Studies, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lea Svendsen

Postdoktor – Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Runar Berge

Stipendiat – University of Bergen, Universitetet i Bergen

Per-Einar Binder

Visedekan ved Psykologisk fakultet og professor – Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver – Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kjetil Rommetveit

Førsteamanuensis – Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Vidar R. Jensen

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Sylvia Varland

Postdoktor – Biologisk Institutt, Universitetet i Bergen

Ishtiaq Jamil

Professor – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Teis Lunde Lømo

Postdoktor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Hans-René Bjøtrsvik

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Lars M. Johansen

Professor – Institutt for realfag og industrisystemer, Universitetet i Sørøst-Norge

Anders M. Gullestad

Førsteamanuensis – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Gernot Doppelhofer

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Inge Jonassen

Professor/senterleder – Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Karl Wilhelm Törnroos

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Eldar Bråten

Professor – Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Jo Thori Lind

Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Rasmus Moen Ree

Overingeniør – Universitetet i Bergen

Dagmar Haumann

Professor – Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Ulrikke Wethal

Dr – Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo

Olaf B. Styrvold

Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet – UiT Norges arktiske universitet

Simon Gogl

Doktorgradsstipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Jana Birke Belschner

Doktorgradsstipendiat – Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Eivind Flobak

Doktorgradsstipendiat – Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Ernst Nordtveit

Professor – Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Karin Gundersen

Professor emerita – ILOS, Universitetet i Oslo

Emmet Mc Cormack

Professor – Dept. of Clinical Science, Universitetet i Bergen

Jonas Scherner

Professor – Institutt for historiske studier, NTNU

Natalia Kartushina

Postdoktor – Psychology, Universitetet i Oslo

Ann Nilsen

Professor – Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Mikko Heino

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Morten Ramstad

Forsker – Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Steinar Bøyum

Professor – Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Lotte Thomsen

Professor – Institut for Psykologi, Universitetet i Oslo, modtager af Unge Forskertalenter Gruppelederbevillinger fra FRIPRO og Det Danske Forskningsråd

Ingela Lundin Kvalem

Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Tatiana Tsagaraki

Forsker – Biovitenskap, Universitetet i Bergen

Jo Helle-Valle

Professor – Utviklingsstudier, OsloMet

Atle Wehn Hegnes

Forsker – Økonomi og samfunn, Norsk institutt for bioøkonomi

Trond Steihaug

Professor – Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Svein Olaf Dahl

Professor – Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Marius Årthun

Forsker – Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Iselin Åsedotter Strønen

Førstelektor og Forsker II – Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen Institutt (CMI)

Åse Kristine Tveit

Førsteamanuensis – Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Kevin Cahill

Professor – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Sigrid Østensjø

Professor – Fakultet for helsefag, OsloMet

Aksel Braanen Sterri

Doktorgradsstipendiat – Filosofi, Universitetet i Oslo

Jacob Aars

Professor – Institutt for adm og org.vitenskap, Universitetet i Bergen

Torvald Tangeland

Forskningsleder – SIFO, OsloMet

Einar Bakke

Førsteamanuensis – Handelshøyskolen, OsloMet

Iris Steine

PhD, Postdoktor – Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet I Bergen

Jorun Nylehn

Førsteamanuensis – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Joar Skrede

Forsker – Kulturarv og samfunn, Norsk institutt for kulturminneforskning

Maria Konow-Lund

Dr. PhD – Institutt for journalistikk, OsloMet

Brita Bye

Fung. Forskningsdirektør – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Marc Bezem

Professor – Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Rune Andreassen

Førsteamanuensis – Oslo Metropolitan University, OsloMet

Simon Malmberg

Professor, arkeologi – Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion, Universitetet i Bergen

Nathalie Reuter

Professor – Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen

Knut Boge

Førsteamanuensis – Handelshøyskolen, OsloMet

Jaakko Saraste

Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Kim Christian Priemel

Professor – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Trond Vedeld

Forsker – NIBR, OsloMet

Trine B. Haugen

Professor – Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Knut Matre

Professor – Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Karin Anna Petersen

Professor – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Benedicte Carlsen

Instituttleder – HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

Toril Ivarsøy

Seniorrådgiver / tillitsvalgt i Forskerforbundet – Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Grethe Tell

Professor – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Gunnar Thesen

Førsteamanuensis – Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger

Hilde Sylliaas

Førsteamanuensis – Helsevitenskap, OsloMet

Anita Schjølset

Instituttleder – Handelshøyskolen, OsloMet

Ellen Blix

Professor – Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Ivar Rønnestad

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Anne Skaansar

Førsteamanuensis – Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Peter Egge Langsæther

Stipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Lene S. Halvorsen

Overingeniør – De Naturhistoriske Samlinger, Universitetet i Bergen

Svenn-Erik Mamelund

Forsker – AFI, OsloMet

Stian jessen

Doktorgradsstipendiat – Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning, Oslo Universitetssykehus

Filip Drozd

PhD –

Uta Sailer

Professor – Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Helene Onshuus

Stipendiat – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Katharina Wolff

Førsteamanuensis – Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Karsten Specht

Professor – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Elin Lerum Boasson

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Målfrid Braut-Hegghammer

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Elisabeth Hesjedal

Førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Jørgen Juel Andersen

Førsteamanuensis – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Jon Henrik Ziegler Remme

Førsteamanuensis – Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Ståle Knudsen

Professor og instituttleder – Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Trond Kvamsdal

Professor – Institutt for matematiske fag, NTNU

Henriette Mikkelsen Hoel

Stipendiat – AHKR, Universitetet i Bergen

Carola Freiin von Villiez

Professor – HF, Universitetet i Bergen

Kari Tove Elvbakken

Professor – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Bengt Erik Haug

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Ottar Ness

Professor – Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Erika Braanen Sterri

Stipendiat – Fafo

Silje Andresen

Stipendiat – Fafo

Mark Price

Professor – Psykologi, Universitetet i Bergen

Ulysses Ninnemann

Professor – Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research, Universitetet i Bergen

Ingvild Fossgard Sandøy

Professor, nestleder CISMAC (SFF 2013-2023) og forskningsleder – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

May Thorseth

Professor – Institutt for filosofi og religionsvitenskap , Program for anvendt etikk, NTNU

Knut E A Lundin

Professor – Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Philipp Lobmaier

Forsker, Lege – SERAF - senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Jakob Rostøl

Doktorgradsstipendiat – The Laboratory of Bacteriology, The Rockefeller University

Pinar Heggernes

Instituttleder – Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Ingar Brattbakk

Forsker – Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

James Lorens

Professor – Biomedisin, Universitetet i Bergen

Gunnar D. Hatlehol

Postdoktor – Institutt for historiske studier, NTNU

Roy Heijkoop

Avdelingsingeniør – Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Brita Haugum

Klinisk ernæringsfysiolog – Seksjon klinisk ernæring, Akershus universitetssykehus

Mette Kristine Hansen

Førsteamanuensis – institutt fot filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Rune Karlsen

Førsteamanuensis – Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Benjamin de Carvalho

Seniorforsker – NUPI

Synnøve Ugelvik

Førsteamanuensis – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Ragnhild Louise Muriaas

Prodekan, professor – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Karin S. Thorburn

Research Chair Professor of Finance – Department of Finance, Norges Handelshøyskole (NHH)

Andre Anundsen

Seniorforsker – Forskningsenheten, Norges Bank

Andrea Fumarola

Postdoktor – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Carl-Inge Colombo Nilsen

Seniorforsker – SAND, Norsk Regnesentral

Jøril Mæland

Instituttleder og førsteamanuensis – Institutt for finans, Norges Handelshøyskole (NHH)

Lutine de Wal Pastoor

Seniorforsker – Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Reidar Maliks

Førsteamanuensis – IFIKK, Universitetet i Oslo

Trond Erlien

Førsteamanuensis – Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Nils Olve Gillund

Konrad Tywoniuk

Forsker – Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Aksel Tjora

Professor – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Lars-Erik Borge

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Tora Skodvin

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Vibeke Wøien Hansen

Postdoktor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Vilde Hernes

Doktorgradsstipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jelena Mrdalj

Førsteamanuensis – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Hedda Hassel Mørch

Postdoktor – Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Sigurd Lindstad

Doktorgradsstipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Olle Törnquist

Professor – Political Science, Universitetet i Oslo

Olaf H. Smedal

Professor – Inst. for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Eystein Skjerve

Professor – Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tereza Kuldova

Forsker – IAKH, Universitetet i Oslo

Dag Morten Dalen

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Lars Sørgard

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Sigve Høgheim

Førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskolen på Vestlandet

Siri Lange

Førsteamanuensis – HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

Martin Eckhoff Andresen

Forsker – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Jens Jungblut

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Ranveig Falch

Stipendiat – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Olav Aas

Førstebibliotekar – Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Wenche Dageid

Førsteamanuensis – Department of Health Promotion and Development, Universitetet i Bergen

Sebastian J. Conte

Stipendiat – Insitutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Knut Heidar

Professor emeritus – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i oslo

Nils-Arne Ekerhovd

Forsker – Samfunns- og næringslivsforskning AS

Leif Helland

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Arild Underdal

Professor emeritus – Institutt for statsvitenskap, og CICERO, Universitetet i Oslo

Astrid Oline Ervik

Forsker – Samfunns- og næringslivsforskning AS

Karianne Fjeld

Dr – Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

Darya Yuferova

Assistant Professor – Finance Department, Norges Handelshøyskole (NHH)

Max Koller

Stipendiat, naturgeografi – Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Ole André Solbakken

Professor – Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Grete Rusten

Professor i økonomisk geografi – Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Kari Soriano Salkjelsvik

Førsteamanuensis – Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Lawrence Rose

Professor emeritus – Statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning

Martin Stangborli Time

Stipendiat – Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder

Mikael Signahl

Førsteamanuensis – Institutt for matematiske fag, Universitetet i Agder

Siemke Böhnisch

Professor – Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder

Jan Bang

Professor – Kunstfag, Universitetet i Agder

Hanne Riese

Førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

May-Linda Magnussen

Postdoktor – Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Kåre Johansen

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Robert Huseby

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Charles I. Armstrong

Professor i engelsk litteratur – Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder

Rune Røsstad

Førsteamanuensis – Institiutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Susan Erdmann

førstelektor – HumPed, Universitetet i Agder

Øyvind Tønnesson

Førsteamanuensis – Humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Knut Christian Myhre

Forsker – Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Alf Petter Høgberg

Professor ved Institutt for offentlig rett – Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Bjarne Hodne

Professor emeritus – Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Jennifer Duggan

Doktorgradsstipendiat og universitetslektor – Språk og litteratur / engelsk og fremmedspråk, NTNU

Ingrid Smette

Forsker – NOVA, OsloMet

Turid Indrebø

Seniorrådgiver – Personal- og organisasjonsavdelingen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Liv Fegran

Professor – Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Stefan Fisher-Høyrem

Forsker – Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

Arne Isaksen

Professor – Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder

Lilja Berg

Universitetsbibliotekar – Universitetsbiblioteket, OsloMet

Staffan Kumlin

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kristoffer Kolltveit

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sveinung Berntsen

Professor – Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder

Helge Holtermann

PhD, statsvitenskap –

Ida Marie Høeg

Professor i religionssosiologi – Universitetet i Agder

Marit Wergeland-Yates

Dekan – Kunstfag, Universitetet i Agder

Tom-Reiel Heggedal

Førsteamanuensis – Inst. Samf.øk., Handelshøyskolen BI

Pål Schøne

Forskningsleder – Institutt for samfunnsforskning

Espen D. H. Olsen

Forsker – Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Øivind Bratberg

Førstelektor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Bjørg Risebrobakken

Forsker – Klima, NORCE

Sindre Bangstad

Forsker – KIFO

Einar Sagstuen

Professor emeritus – Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Håkon Sælen

Forsker – Universitetet i Oslo og CICERO Senter for klimaforskning

Anders Ravik Jupskås

Nestleder og seniorforsker – Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Aud Larsen

Forskningsleder – Miljø, NORCE

Janne E Reseland

Professor – Avdeling for Biomaterialer, Universitetet i Oslo

Charlotte Lysa

Stipendiat – Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Ane Ugland Albæk

Universitetslektor, PhD-kandidat – Institutt for psykososial helse, UiA

Eli Olaug Hole

Professor – Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Giovanni Occhipinti

Forsker – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Terje Emil Fredwall

Førsteamanuensis – Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder

Arnfinn H. Midtbøen

Seniorforsker – Institutt for samfunnsforskning

Heidi Gautun

Forsker – NOVA SVA, OsloMet

Fred Espen Benth

Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Christoph Heinze

Professor – Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Sturla Kvamsdal

Ph. D. – SNF, Samfunns- og Næringslivsforskning

Robin Rolfhamre

Professor – Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Universitetet i Agder

Anders Ohma

Stipendiat – Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Renira C. Angeles

PhD Statsvitenskap –

Ingerid Skjei Knudtsen

Postdoktor – Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus

Birgitte Kjos Fonn

Førsteamanuensis – OsloMet

Truls Johannessen

Professor – University of Bergen, Geofysisk Institutt

Jarle Søberg

Phd –

Erik Boye

Professor emeritus – Strålingsbiologi, Institutt for Kreftforskning, OUS

Atle Haugsgjerd

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Olav Schram Stokke

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jon Hovi

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sol Sneltvedt

Rådgiver – KMD, Universitetet i Bergen

Ingeborg Winge

Senioringeniør – CCBIO, K1, Universitetet i Bergen

Helge Danielsen

Førsteamanuensis – Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole

Simon Renner

Doktorgradsstipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Nina Edin

Førsteamanuensis – Fysikk, Universitetet i Oslo

Maren Toft

Postdoktor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Eirik Keilegavlen

Forsker – Universitetet i Bergen

Jannicke Fiskvik

Stipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Monica Viken

Førsteamanuensis – Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Christhard Hoffmann

Professor – Institutt for AHKR, Universitetet i Bergen

Snorre Kverndokk

Seniorforsker – Frischsenteret

Morten Beckmann

Førsteamenuensis i religion – Institutt for religion, historie og filosofi, Universitetet i Agder

Tanja Barth

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Kristian Berg

Professor / Seksjonsleder – Farmasøytisk Insitutt, Universitetet i Oslo, Avdeling for strålingsbiologi, Oslo Universitetssykehus

Bjørn Grung

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Trond Stokke

Forsker, Dr.Philos. – Avdeling for Kjernefasiliteter og Strålingsbiologi, IKF, KRE, OUS

Frida Brende Jenssen

Stipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Tor Iversen

Professor – Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Elisabeth Teige

Høgskolelektor – Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda

Marie Louise Seeberg

Forsker – NOVA, OsloMet

Apostolos Spanos

Professor – Universitetet i Agder

Johan Holmgren

Professor – Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde

Arve Asbjørnsen

Professor – Insitutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Lillebeth Larun

Forsker – Omårdet for helsetjenester, FHI

Annette Alstadsæter

Professor og leder av Skatteforsk - Senter for skatte- og adferdsforskning – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Espen Storli

Professor – Institutt for historiske studier, NTNU

Stig Kvaal

Førsteamanuensis – KULT, NTNU

Fartein Ask Torvik

Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo

David Brégaint

försteamanuensis – IHS, NTNU

Alexander Willen

Tenure-Track Assistant Professor – Department of Economics, Norges Handelshøyskole (NHH)

Hallgeir Sjåstad

Forsker – FAIR Insight Team, SNF ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Liv Torunn Mydland

Forsker – BIOVIT, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Roland Jonsson

Professor – Broegelmanns Forskningslaboratorium, Universitetet i Bergen

Elisabeth Staksrud

Professor – Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Erlend Fornæss Wold

Professor – Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Trond Vidar Hansen

Professor – Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Taran Thune

Professor – Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

Inger Marie Berg-Hansen

Førsteamanuensis – Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Gerhard Emil Schjelderup

Høyskolelektor – Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI

Lars Erling Olsen

Professor / Dean for bachelorprogrammer – Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI

Helene Lie Røhr

Senior Research Scientist – Telenor Research

Ragnar Kristoffersen

Forsker – Forskningsavdelingen, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Nora Bilalovic Kulset

Postdoktor – Institutt for musikk, NTNU

Kristian Berg Harpviken

Forsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Øistein Anmarkrud

Professor – Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Jørgen Jensehaugen

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Janis Berzins

Associate Professor – Finance Department, Handelshøyskolen BI

Arne Røkkum

Professor emeritus – Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Bjørn Ian Dundas

Professor – Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen

Trine E. Unander

Doktorgradsstipendiat – Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Andreea Alecu

Doktorgradsstipendiat – SPS, OsloMet

Jon Bratberg

Assisterende kommuneoverlege – Helsevernenheten, Bergen kommune

Jan Erling Klausen

Førsteamanuensis – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kirsti Malterud

Forsker 1/professor II – Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

Birger Svihus

Professor – Fakultet for biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Gry Tengmark Østenstad

Førsteamanuensis – Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Ritske S. Huismans

Professor – Geovitenskap, Universitetet i Bergen

John Todd-Kvam

Stipendiat – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo

Per Selle

Professor – Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Angelika Schafft

Seniorforsker – SVA-AFI, OsloMet

Øystein Sæbø

Professor – Institutt for Informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Heidrun Åm

Seniorforsker – Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Charlotte Østergaard

Professor i finans – Institutt for Finans, Handelshøyskolen BI

Kristin Dale

Dosent, dr.oecon. – Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, Universitetet i Agder

Øyvind Bøhren

Professor – Institutt for finans, Senter for eierforskning, Handelshøyskolen BI

Trude Haugli

Professor – Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Oda Nedregård

Doktorgradsstipendiat – Department of Economics, Handelshøyskolen BI

Agnete Engelsen

Forsker – Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Guro Flinterud

Forsker – Forskningsavdelingen, Politihøgskolen

Martin Blomhoff Holm

Assistant Professor – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Erling Røed Larsen

Forskningssjef/professor II – Eiendomsverdi / Handelshøyskolen BI

Geir Goosen

Førsteamanuensis visuell kommunikasjon – KMD Institutt for design, Universitetet i Bergen

Fredrik Helland-Riise

Stipendiat – Centre for Educational Measurement, Universitetet i Oslo

Ivan Alfaro

Assistant Professor of Finance – Department of Finance, Handelshøyskolen BI

Runar Ile

Førsteamanuensis – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Bruno Gerard

Professor of Finance – Department of Finance, Handelshøyskolen BI

Paul Ehling

Professor of Finance – Department of Finance, Handelshøyskolen BI

Kanutte Huse

PhD – Avd. for Kreftimmunologi, OUS

Audun Helge Nerland

Professor – Klinisk institutt 2, MedFak, Universitetet i Bergen

Geir B. Asheim

Professor og tidligere forskningsdekan ved SV-fakultetet – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Stefka G. Eriksen

Forsker – Norsk institutt for kulturminneforskning

Mathilde Bjørnset

Forsker – Fafo

Guri Tyldum

Forsker – Fafo

Marianne Kindt

Forsker – Migrasjon, integrasjon og kompetanse, Fafo

Odd Sture Hopperstad

Professor – NTNU

Magnus Langseth

Professor – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Erling Steigum

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Stine Hesstvedt

Stipendiat – ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Kerstin Potthoff

Førsteamanuensis – Institutt for geografi, Universitet i Bergen

Anders Røthe Johannessen

Student – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Anniken Hagelund

Professor – ISS, Universitetet i Oslo

Harald Dale-Olsen

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Anne Julie Semb

Instituttleder – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sara Cools

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Vigdis Vandvik

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik

Doktorgradsstipendiat – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Jon Anders Risvaag

Førsteamanuensis – Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU

Ivar Bråten

Professor – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Hanne Fjelde

Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Jill Halstead

Professor – KMD, Universitetet i Bergen

Jardar Østbø

Førsteamanuensis – Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Sveinung Sandberg

Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo

Nanette Nielsen

Førsteamanuensis – Musikkvitenskap, RITMO, Universitetet i Oslo

Halvor Holtskog

Professor – Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Tyra Merker

Stipendiat – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Felix Kapfhammer

Doktorgradsstipendiat – Department of Economics, Handelshøyskolen BI

Gøril Louise Andreassen

Stipendiat – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredrik D. Hjorthen

PhD –

Torje Hegna

Doktorgradsstipendiat – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Maximiliaan Thijssen

Ph.D. Candidate – Business School, Universitetet i Stavanger

Mari O. Mamre

Doktorgradsstipendiat – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Astrid Grasdal

Førsteamanuensis – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Halvard Sandvik Jansen

Doktorgradsstipendiat – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Andreas Fidjeland

Stipendiat – Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger

Eirik S. Amundsen

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen/ Københavns Universitet. Tidligere Formand for De Økonomiske Råd, Danmark

Julie Riise

Førsteamanuensis – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Frode Meland

Professor – Institutt for økonomii, Universitetet i Bergen

Rune Jansen Hagen

Professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

May Linn Auestad

Stipendiat – Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger

Maria Teresa Bezem

Stipendiat – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Sigve Tjøtta

Professor – Institutt for økonomi, UiB

John Olav Bjørnestad

Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet – Universitetet i Agder

Lars Ivar Oppedal Berge

Førsteamanuensis – Regnskap, revisjon og rettslære, Norges Handelshøyskole (NHH)

Magnus Eliasson Stubhaug

Stipendiat – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Eirik Strømland

Stipendiat – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Ingvild Mageli

Stipendiat – Handelshøyskolen, UiT Norges arktiske universitet

Thomas de Haan

Associate Professor – Department of Economics, Universitetet i Bergen

Nicolai Ellingsen

Doktorgradsstipendiat – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Andreas Myhre

Stipendiat – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Kristoffer Berg

Doktorgradsstipendiat – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Emre Sarı

Doktorgradsstipendiat – Economics, UiT Norges arktiske universitet

Kristine Graneng

Stipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Mai Nguyen-Ones

Stipendiat – Foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Maria Antonie Sæther

Stipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Sindre Myhr

Stipendiat – HHT, UiT Norges arktiske universitet

Øivind Fjeld-Solberg

Forsker – Seksjon for implementering og behandlingsforskning, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Mark B. Salter

Professor – Political Studies, University of Ottawa

Paal Wangsness

Forsker – Avdeling for økonomi og logistikk, Transportøkonomisk institutt

Vegard Aune

Førsteamanuensis – NTNU

Endre Kildal Iversen

Doktorgradsstipendiat – Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tor Dybo

Professor – Institutt for rytmisk musikk, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder

Silje Haus-Reve

Forsker, NORCE og PhD-student ved Handelshøyskolen UiS – UIS

Margaret Veruki

Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Aleksandra Bartoszko

Førsteamanuensis – Fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole

Augusta Vildershøj Bjørnholt

Universitetet i Oslo

Christina Næss

Stipendiat – Institutt for historiske studier, NTNU

Annette Bayer

Førsteamanuensis – Inst. for kjemi, UiT Norges arktiske universitet

Tore Børvik

Professor – SIMLab/Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Joakim Johnsen

Forsker – SIMLab, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Martin Kristoffersen

Postdoktor – Institutt for Konstruksjonsteknikk, NTNU

Helene O. I. Gundhus

Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Finn Kinserdal

Instituttleder og førsteamanuensis – Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Norges Handelshøyskole (NHH)

Arild Holm Clausen

Professor – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Henriette Linge

Førsteamanuensis – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Einar Uggerud

Professor – Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Svein Bergvik

Førsteamanuensis, psykolog – Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Ole Morten Aamo

Professor – Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Maria Nareklishvili

Doktorgradsstipendiat – Frischsenteret

Magnus A H Gulbrandsen

Doktorgradsstipendiat – Samfunnsøkonomisk Institutt, Handelshøyskolen BI

Jan Tommy Gravdahl

Professor – Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Lars Edvard Blystad Dæhli

Postdoktor – NTNU

Katarina Kaarbøe

Professor – IRRR, Norges Handelshøyskole (NHH)

Marius Korsnes

Postdoktor – Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Magnus Rønning

Professor – Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Emil A. Røyrvik

Professor – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Einar Øverbye

Professor – Fakultet for Samfunnsfag, OsloMet

Jørn Jacobsen

Professor – Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Marit Haldar

Professor i Sosiologi – Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Astri Drange Hole

Forsker – Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Dina Hestad

Doktorgradstudent – Environmental Change Institute, University of Oxford

Håvard Mork Sandvik

Stipendiat – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

John sølve Tyssedal

Professor – IE, NTNU

Lars Jacob Tynes Pedersen

Førsteamanuensis – Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Norges Handelshøyskole

Georg Picot

Førsteamanuensis – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Ole Michael Bjørndal

Statsviter –

Espen Mariussen

Seniorforsker – Norsk institutt for luftforskning

Jon Ellingsen

Doktorgradsstipendiat – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Simen Ulsaker

Assistant professor – Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Roger Bivand

Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

Anette Borge

PhD student – Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Marit Aure

Professor – ISV, UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kristin Y. Pettersen

Professor – Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Astrid Iversen

doktorgradsstipendiat – Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

Åsmund Kaupang

Forsker, Ph.D. – Kjemisk Institutt/Computational Biology Unit (CBU), Universitetet i Bergen

Tora Knutsen

Doktorgradsstipendiat – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Mathias Ekström

Associate Professor – Department of Economics, NHH Norwegian School of Economics

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Morten P. Oksvold

Forsker – Patologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Herman Kruse

Stipendiat – Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Thea Vatsveen

postdoc – kreftimmunologi, OUS

Miguel Costas

Postdoc – SIMLab, Institutt for Konstruksjonsteknikk, NTNU

Simon Galle

Assistant Professor – Department of Economics, Handelshøyskolen BI

Heine Paus

Universitetet i Oslo

Jens Kristian Holmen

Forsker – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Anne Gjelsvik

Professor – NTNU

Martin Kuiper

Professor – Biologi, NTNU

Charlotte Ringdal

Post doc – Department of Economics, University of Amsterdam

Arne Rogde Gramstad

Seniorøkonom – Oslo Economics

Karoline Osnes

Phd-kandidat – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Bjørn Håkon Frodal

PhD-kandidat – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Mads Solberg

Førsteamanuensis – NTNU

Hilde Sandvik

Professor – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Ivana Suboticki

Stipendiat – Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Aline Bütikofer

Førsteamanuensis – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Morten Sæthre

Postdoktor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Elin Thygesen

Associate professor – Institutt for helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder

Haflidi Haflidason

Professor – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Veerle Jaspers

Førsteamanuensis – Institutt for biologi, NTNU

Muhammad Zeeshan

Postdoctoral researcher – Department of Chemistry, University of Bergen

Maryia Rohava

Doktorgradsstipendiat – ILOS, Universitetet i Oslo

Marius Jones

Stipendiat – Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole (NHH)

Kari Ludvigsen

Professor – Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskolen på Vestlandet

Martin Wåhlberg

Førsteamanuensis – Institutt for språk og litteratur, NTNU

Solveig Hillesund

Stipendiat – Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo

Athanasia Monika Mowinckel

Forsker – Senter for Livsløpsendringer i Hjerne og Kognisjon (LCBC), Universitetet i Oslo

Arve Hjelseth

Førsteamanuensis – Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Francisco Pons

Professor – Department of Psychology, HUP, University of Oslo, SV

Ole Vestrum

PhD-kandidat – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Hanne Kvilhaugsvik

Stipendiat – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Torkild Hovde Lyngstad

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Astri Syse

Seniorforsker – Forskningsavdelingen, SSB

Ronald Nolet

Associate professor – LU, Høgskolen i Østfold

Nora Levold

Professor – Senter for teknologi og samfunn, KULT, NTNU

Bob O'Hara

Prof. – Mathematical Sciences, NTNU

Rannveig Hart

Forsker – Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Elin Haugsgjerd Allern

Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Rita Elmkvist Nilsen

Head of communications – Kavli Institute for Systems Neuroscience, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU

Einar Schwenke

PhD-kandidat – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Elin Monstad

Stipendiat – Samfunnsvitskapleg Fakultet, Samanliknande politikk

Janna Bergsvik

Ph.D. student – Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Mari Helliesen

Stipendiat – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Indrek Heinla

Postdoktor – Department of Psychology, UiT Norges arktiske universitet

Trajche Panov

Postdok – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Alf Erling Risa

professor – Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Rolv Terje Lie

Professor – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Henrik Granum

PhD Candidate – NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk

Talieh Sadeghi

Stipendiat – Senter for Profesjonsstudier, OsloMet

Tone Bjørge

Professor – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Anders Engeland

Forsker/professor – Nasjonalt Folkehelseinstitutt / Universitetet i Bergen

Thea Selliaas Thorsen

Dr. Førsteamanuensis – Institutt for historiske studier, NTNU

Kjersti Misje Østbakken

Forsker II – Institutt for samfunnsforskning

Asgeir Kobro-Flatmoen

Postdoctoral associate – Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU

Steffen Juranek

Førsteamuensis – Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Susanne Thomesen

Phd-kandidat – Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Malin Arve

Førsteamanuensis – Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Ruth Haug

Professor – NMBU

Andrei Marin

Forsker – Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), NMBU

Pål Vedeld

Professor – Noragric, Faculty of Land and Society, NMBU

Ramona Harrison

Førsteamanuensis – AHKR, UiB

Linnea Lorentzen

Doktorgradsstipendiat – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Elisabeth Molteberg

Universitetslektor – LANDSAM, NMBU

Ida Laake

Forsker (PhD) – Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Morten Wang Fagerland

Seksjonsleder – Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus

Matthias Stadler

Førsteamanuensis – Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Siri Eldevik Håberg

Nestleder – Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017 -, Folkehelseinstituttet

Kristine Løkås Jacobsen

Rådgiver – Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017, Folkehelseinstituttet

Jonas Minet Kinge

Forsker/førsteamanuensis – Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017, Folkehelseinstituttet

Martin Flatø

Seniorforsker – Senter for fruktbarhet og helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Michael Alvarez

Førsteamanuensis – Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Silje Bårdstu

Phd – Barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Guri A Nortvedt

Førsteamanuensis – Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Morten Birkeland Nielsen

Professor – Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen

Natalie M. Dyvesether

Research Assistant – Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Kari Furu

Seniorforsker – Kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Anne Johanne Søgaard

Professor emerita – Kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Albertina Rusandu

Universitetslektor – ISB, NTNU

Astanand Jugessur

Seniorforsker – Genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet

Cathrine Holst

Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Lars Christian Stene

Seniorforsker – Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstiutttet

Anne Reneflot

Avdelingsdirektør – Psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Søren Handberg

Førsteamanuensis – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Eivind Ystrøm

Professor – Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Elise Seip Tønnessen

Professor – Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Eva Skovlund

Professor – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Håkon K. Gjessing

Forskningsleder/Professor II – Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017 -, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Bård A Andreassen

Professor – Norsk senter for menneskerettigheter, Univesitetet i Oslo

Are Skeie Hermansen

Postdoktor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Mette Susanne Andresen

Førsteamanuensis – Matematisk Institut, Universitetet i Bergen

Petr Golovach

Forsker – Institutt for Informatikk, UiB

Ragnhild Lie Anderson

Førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk – Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

Jonathan Soulé

Senior Ingeniør – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Anders Goksøyr

Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Trond Riise

University of Bergen, University of Bergen

Kristine Bærøe

Førsteamanuensis – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Margje Post

Førsteamanuensis – Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen

Nikolaos Nikolioudakis

Forsker – Havforskningsinstituttet

Christina Edwards

Stipendiat – Helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Torben Wisborg

Professor – Institutt for Klinisk Medisin, UiT - Norges Arktiske Universitet