Opprop: Plan S må konsekvensutredes

Det er et svært positivt og viktig steg i riktig retning, at Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen inviterer til høring om implementeringen av Plan S. Ikke minst er det velkomment at både institusjoner, fagmiljøer, fagforeninger og enkeltforskere inviteres til å gi sine tilbakemeldinger. Dette er tillitsskapende i en debatt som er av stor betydning for forskningen og forskerne i Norge.

Åpen tilgang til forskningsresultater er et gode både for forskningsmiljøene og for samfunnet. Vi som skriver under på dette oppropet er imidlertid bekymret for at Plan S, slik den opprinnelig er formulert og med den tidsplanen som er lagt til grunn, kan få konsekvenser for forskningens kvalitet, forskningsresultatenes spredning og forskningsmiljøenes utvikling.

Vi mener derfor at det, i forlengelsen av høringsprosessen, er viktig at de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til Plan S kartlegges og utredes med utgangspunkt i implementeringsplanen. Først etter at en slik utredning foreligger kan man fatte en politisk og faglig fundert beslutning om hvorvidt Forskningsrådet skal delta i Plan S.

Bakgrunn for oppropet

Underskrifter

Oppropet er hittil skrevet under av 1107 personer

Hans Petter Graver
Påtroppende preses DNVA og professor – Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Gunn-Elisabeth Birkelund
Påtroppende vise-preses DNVA og professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Ole M Sejersted
Preses DNVA og professor emeritus – Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo

Øystein Hov
Generalsekretær – Det Norske Videnskaps-Akademi

Camilla Serck-Hanssen
Direktør ved Senter for grunnforskning (CAS) og professor– Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Nils-Henrik von der Fehr
Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Jan Erik Askildsen
Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Sverre A.C. Kittelsen
Direktør og professor – Frischsenteret / Universitetet i Oslo

Kristin Rosendal
Fung. direktør og seniorforsker – Fridtjof Nansens Institutt

Lars H. Gulbrandsen
Ass. direktør og seniorforsker – Fridtjof Nansens Institutt

Ottar Mæstad
Direktør og seniorforsker – Chr. Michelsens Institutt

Henrik Urdal
Direktør og seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Kjell Inge Bjerga
Direktør og professor – Institutt for forsvarsstudier / Forsvarets høgskole

Kristin Halvorsen
Direktør – CICERO Senter for klimaforskning

Gentian Zyberi
Leder – Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Hilde C. Bjørnland
Prorektor forskning og professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Svein Frisvoll
Direktør – Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning

Ulf Sverdrup
Direktør – NUPI

Petter Aaslestad
Leder Forskerforbundet og professor – Institutt for språk og litteratur, NTNU

Carl Henrik Knutsen
Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Gudrun Østby
Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Jørgen Carling
Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Marta Bivand Erdal
Seniorforsker – Institutt for fredsforskning (PRIO)

Torbjørn Skardhamar
Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Trude Lappegård
Professor – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Edvard Moser
Professor og leder – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU
Tidl. leder – Senter for hukommelsesbiologi (Senter for fremragende forskning [SFF] 2003-2013); mottaker av ERC-midler 2010-2013 og 2014-2019

Trond Storebakken
Professor – Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Tidl. leder – Senter for proteinforskning i akvakultur (SFF 2003-2013)

Eystein Jansen
Professor – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
Tidl. leder – Bjerknessenteret for klimaforskning (SFF 2003-2012)

Sverre Bagge
Professor – Institutt for historie, Universitetet i Bergen
Tidl. leder – Senter for middelalderstudier (SFF 2003-2012)

Torgeir Moan
Professor – Marinteknisk senter, NTNU
Tidl. leder – Senter for skip- og havkonstruksjoner (SFF 2002-2012)

Scott Gates
Professor – Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Tidl. leder – Senter for borgerkrigsstudier (SFF 2003-2012)

Ragnar Winther
Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
Tidl. leder – Senter for matematikk for anvendelser (SFF 2003-2013); mottaker av ERC-midler 2014-2019

Bjørn Jamtveit
Professor – Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
Tidl. leder – Geologiske prosessers fysikk (SFF 2003-2012); mottaker av ERC-midler 2015-2020

Harald Stenmark
Professor – Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder – Senter for kreftcelle-reprogrammering (SFF 2017-2027), Senter for kreftbiomedisin (SFF 2007-2017); mottaker av ERC-midler 2009-2014 og 2019-2023

Trygve Helgaker
Professor – Institutt for kjemi, Universitetet i Oslo
Leder – Hylleraas-senteret for kvantemolekylær vitenskap (SFF 2017-2027); mottaker av ERC-midler 2012-2016

Mats Carlsson
Professor – Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
Leder – Rosseland Centre for Solar Physics (SFF 2017-2027)

Kalle Moene
Professor – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Leder – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (SFF 2007-2018)

Olav Gjelsvik
Professor – Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
Tidl. leder – Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (SFF 2007-2017)

Nikolai Østgaard
Professor – Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
Leder – Birkelandsenteret for romforskning (SFF 2013-2023); mottaker av ERC-midler 2012-2016

Karin Andreassen
Professor – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Tromsø
Leder – Senter for arktiske gasshydrat, miljø og klima (SFF 2013-2023)

Andreas Føllesdal
Professor – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Professor – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet
Leder – PluriCourts (SFF 2013-2022); mottaker av ERC-midler 2011-2016

Geir Ulfstein
Professor – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Leder – PluriCourts (SFF 2013-2022)

Halvor Sommerfelt
Professor – Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Leder – Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (SFF 2013-2023)

Lars Andreas Akslen
Professor – Klinisk Institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
Leder – Senter for kreftmarkører (SFF 2013-2023)

Brit Salbu
Professor – Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
Leder – Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø CERAD (SFF 2013-2022)

Stefan Krauss
Professor – Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Leder – Senter for hybrid teknologi – Hybrid Technology Hub (SFF 2017-2027)

Bertil Tungodden
Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)
Leder – Senter for eksperimentell forskning på rettferdighet, ulikhet og rasjonalitet (SFF 2017-2027); mottaker av ERC-midler 2018-2023

May-Britt Moser
Professor og faglig instituttleder – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU
Leder – Senter for nevrale nettverk (SFF 2013-2022)

Heidi Østbø Haugen
Forsker – Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler fra 2019

Paolo Giovanni Piacquadio
Førsteamanuensis – Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Aike Peter Rots
Førsteamanuensis – Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Elena Wilson Rowe
Seniorforsker – Norsk utenrikspolitisk institutt
Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Siri Leknes
Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler (annonsert 2018)

Thomas Arnesen
Professor – Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2018-2023

Harald Sodemann
Professor – Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2018-2023

Marit Skivenes
Professor – Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2017-2022

Katrine Vellesen Løken
Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole
Mottaker av ERC-midler 2018-2022

Trude Storelvmo
Førsteamanuensis – Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2018-2022

Ruth Jane Prince
Førsteamanuensis – Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2018-2022

May-Britt Tessem
Førsteamanuensis – Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
Mottaker av ERC-midler 2017-2022

Kenneth Hugdahl
Professor – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2011-2016 og 2016-2021

Jukka Corander
Professor – Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler fra 2017-2022

Anders Martin Fjell
Professor – Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2011-2016 og 2017-2021

Lee Hsiang Liow
Førsteamanuensis – Norsk senter for paleontologi
Mottaker av ERC-midler 2018-2022

Sven Wedemeyer
Førsteamanuensis – Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2016-2021

Halvard Buhaug
Seniorforsker og professor – Institutt for fredsforskning (PRIO) / NTNU
Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Florian Diekert
Forsker – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2016-2021

Ann-Cecilie Larsen
Forsker – Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2014-2019

Anna Nele Meckler
Forsker – Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Koen Vervaeke
Førsteamanuensis – Insititutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Kristin Asdal
Professor – Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Simen Kvaal
Forsker – Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2015-2020

Emre Yaksi
Professor – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU
Mottaker av ERC-midler 2014-2019

Jonathan Whitlock
Forsker og gruppeleder – Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU
Mottaker av ERC-midler 2014-2018

Kjetil Storesletten
Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2013-2018

Pål Rasmus Njølstad
Professor – Klinisk institutt 2, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2012-2017

Sergey Neshveyev
Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2013-2017

Thomas Hylland Eriksen
Professor – Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2012-2017

Fedor Fomin
Professor – Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2011-2016

Bård Harstad
Professor – Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2011-2016 og 2016-2021

Snorre Harald Christiansen
Professor – Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2011-2017

Hugo Lundhaug
Professor – Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2011-2016

Trond Helge Torsvik
Professor – Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
Leder – Senter for jordens utvikling og dynamikk (SFF 2013-2023); mottaker av ERC-midler 2012-2016

Katja Franko
Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2011-2016

Frede Thingstad
Professor – Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Mottaker av ERC-midler 2010-2015

Øystein Linnebo
Professor – Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
Mottaker av ERC-midler 2010-2014

Eiliv Lund
Professor – Institutt for samsunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Mottaker av ERC-midler 2009-2014 og ERC kommersialiseringsstipend ('Proof of concept') i 2015

Krishna Agarwal
Postdoktor – Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet
Mottaker av ERC-midler 2018-2023

Tore Wig
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Øyvind Stiansen
Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Magnus B. Rasmussen
Seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning

Håvard Mokleiv Nygård
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Camilla Houeland
Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Andreas Forø Tollefsen
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Astrid Urdal
Litteraturviter,

Hanne Hagtvedt Vik
Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Bruno O. Martins
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Jonas Linde
Professor, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Per Anders Langerød
Bystyrerepresentant Oslo for Ap, Oslo kommune

Torunn L. Tryggestad
Ass. direktør og seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Yuliya Chernykh
Stipendiat, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Marit Moe-Pryce
Managing Editor, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Asbjørn Strandbakken
Professor, Juridisk fakultet UiB, Universitetet i Bergen

Kathrin H. Hopmann
Førsteamanuensis, Institutt for Kjemi, UiT Norges arktiske universitet

Finn Arnesen
Professor, Senter for europarett, Universitetet i Oslo

Geir Godager
Førsteamanuensis, Helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Anne Simonsen
Professor, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Per G. Norseng
Seniorkonservator/professor II, Stiftelsen Norsk Folkemuseum/Universitetet i Sørøst-Norge

Eirin Pedersen
Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Mathias Barra
Seniorforsker, HØKH, Akershus universitetssykehus

Toufoul Abou-Hodeib
Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Frikk Nesje
Forsker/doktorgradsstudent, Økonomisk institutt, Universitetet i Heidelberg/Universitetet i Oslo

Tarjei Havnes
Førsteamanuensis, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Henrik Daae Zachrisson
Professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Thomas Ugelvik
Professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Espen Røysamb
Professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Mads A. Danielsen
Seniorkonsulent, ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Kendra Dupuy
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

May-Len Skilbrei
Professor, Instititt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Synøve Nygaard Andersen
Forsker, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Cordian Riener
Førsteamanuensis, Departementet of Mathematics and Statistics, UiT Norges arktiske universitet

Stephanie C Werner
Professor, Centre for Earth Evolution and Dynamics, Universitetet i Oslo

Willy Pedersen
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Siri Aas Rustad
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Helga Malmin Binningsbø
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Karine Nyborg
Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Bjørn Erik Rasch
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kjell Erik Lommerud
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Benedicte Bull
Professor, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo

Paul Arne Østvær
Professor, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Anne Spurkland
Professor, Molekylær medisin, Universitetet i Oslo

Lena Marie Kjøbli
Leder Forskerforbundet NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Inger Cathrine Kann
Forsker, kunnskap, Utredning, Arbeid og velferdsdirektoratet

Erling Hjelmeng
Professor og studiedekan ved juridisk fakultet, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Kjell Arne Brekke
Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Jon Iddeng
Førsteamanuensis, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Katinka Holtsmark
Postdoktor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Halvard Leira
Seniorforsker, NUPI, NUPI

Astrid Marie Jorde Sandsør
Forsker, Grunnopplæring, NIFU

Minda Holm
Forsker, NUPI

Guri Bang
Forskningsleder, Klimapolitikk, CICERO Senter for klimaforskning

Kari Stefansen
Forsker, NOVA, OsloMet

Tobias Bach
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap & ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Tommy Staahl Gabrielsen
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Selma Therese Lyng
Seniorforsker PhD Sosiologi, AFI, OsloMet

Ketil Skogen
Seniorforsker, Oslo, Norsk institutt for naturforskning

Gunnar Fermann
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Morten Skumsrud Andersen
Seniorforsker, NUPI

Marianne Evju
Forsker, Norsk institutt for naturforskning

Jon Harald Sande Lie
Seniorforsker, NUPI

Pål Kristian Selbo
Seniorforsker, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

Sindre Gade Viksand
Stipendiat, Statsvetenskapliga institusjonen, Lunds Universitet

Erik Bédos
Professor, Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Sirianne Dahlum
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Håvard Strand
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Lars Klemsdal
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Hege Medin
Seniorforsker, NUPI

Vibeke Wang
Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Ingerid Opdahl
Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Pavel Baev
Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Sissel Jensen
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Hilde Dahl
Forsker, Avd. Brøset, St. Olavs hospital

Bjarne Ringstad Olsen
, HUNT, NTNU

Liv Tønnessen
Forskningsleder og seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Kjell Lars Berge
Professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Espen Moe
Professor, Sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Joakim Parslow
Førsteamanuensis, IKOS, Universitetet i Oslo

Øyvind Skorge
Seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning

Kjetil Telle
Forsker, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Kacper Szulecki
Postdoktor, Institut for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Henning Finseraas
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Petter Næss
Professor, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kristin Olstad
Førsteamanuensis, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Line Nybakken
Professor, MINA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Marina Aspholm
Førsteamanuensis, Institutt for mattrygghet og onfeksjonsbiologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nicholas Marsh
Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Marko Ocepek
Postdoktor, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Esben Leifsen
Førsteamanuensis, Noragric, institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Knut Asbjørn Solhaug
Professor, MINA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Caroline Piercey Åkesson
PhD DVM, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Camilla Brautaset
Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åshild Krogdahl
Professor, Institutt for basalfag og akvamedisin, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Leiv Sigve Håvarstein
Professor, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Yngve Stenstrøm
Professor, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ole Christian Lind
Førsteamanuensis, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø CERAD (SFF 2013-2022)

Maren Ellingsberg
Seniorkonsulent, NTNU

Andreas Moxnes
Professor, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arkadi Ponossov
Professor og seksjonsleder, Fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Simen Rød Sandve
Førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Katrine Fangen
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Geir O. Rønning
Høyskolelektor, Bacheloravdelingen, Politihøgskolen, Oslo

Terje Wessel
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Nils Magne Killingberg
Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Rolf Aaberge
Seniorforsker, Statistisk sentralbyrå

Zakhar Maletskyi
Postdoktor, REALTEK, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Maria Forthun Hoen
Doktorgradsstipendiat, Frischsenteret

Fredrik Wulfsberg
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, OsloMet

Bjørg Egelandsdal
Professor, KBM, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Espen R. Moen
Professor og instituttleder, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Arne Auen Grimenes
Førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ian Bryceson
Professor for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, Landsam, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Mensur Vegara
Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn · Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ståle Navrud
Professor, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Preben Boysen
Førsteamanuensis, Inst. MatInf, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hans Otto Frøland
Professor, Institutt for historiske studiet, NTNU

Grete Brochmann
Professor, Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Gary Love
Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Eirik Romstad
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kjersti Bruvoll
Førsteamanuensis, Institutt for historiske studier, NTNU

Margrethe C. Stang
Førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Kristoffer Lidén
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Steinar Engen
Professor, Centre for biodiversity dynamics, dept. Of mathematical sciences, NTNU

Leif Inge Ree Petersen
Førsteamanuensis, Instituttet for historiske studier, NTNU

Arne Mastekaasa
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Anne Krogstad
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Kristin R. C. Hinna
Førstelektor / tillitsvalgt i Forskerforbundet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og idrett, Høgskulen på Vestlandet

Ellen Karoline Dahl
Studieleder pedagogikk /hovedstyre Forskerforbundet, ILP, UiT Norges arktiske universitet

Mari Rege
Professor, Handelshøgskolen ved UiS, Universitetet i Stavanger

Maria Kjetså
Doktorgradsstipendiat, Husdyrvitenskap, BIOVIT, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hilde Henriksen Waage
Professor i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo og PRIO

Steinar Vagstad
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Helge Brunborg
Pensjonert forsker, Statistisk sentralbyrå

Tina Skouen
Professor i engelsk litteratur, Universitetet i Oslo

Inger Hilde Nordhus
Professor, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Knut H. Sørensen
Professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Bjørn Høyland
Professor, Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Lars Bakken
Professor, KBM, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norvald Stol
Professor, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU

Yennie Bredin
Stipendiat, INA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Geir Flikke
Førsteamanuensis, ILOS, Universitetet i Oslo

Dzung Diep
Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Anja Bredal
Forsker, NOVA, OsloMet

Anne Waldrop
Professor, Utviklingsstudier, IST, Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale Studier, OsloMet

Elisabeth Rosvold
Stipendiat, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Mari Andrine Hjorteset
Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Tore Nilssen
Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Rolf Reber
Professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Susanne Bygnes
Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Linda Lai
Professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Institutt for ledelse og organisasjonsfag, Handelshøyskolen BI

Jan Ketil Simonsen
Førsteamanuensis, Institutt for sosialantropologi, NTNU

Magne Paalgard Flemmen
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Rachel Jakhelln
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Solfrid Nordtug
Kontorsjef, NTNU

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Professor, BIOVIT, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Bjørn Schiermer Andersen
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Axel West Pedersen
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Andrew Michael Janczak
Professor, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Julia Köhler-Olsen
Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet

Michael Stausberg
Professor, AHKR, Universitetet i Bergen

Svenn-Åge Dahl
Administrerende direktør, Samfunns- og næringslivsforskning AS

Tove Midtsundstad
Forsker, Fafo

Gry Merete Tveten
Forsker, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Mona Bekkhus
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sverre Holm
Professor, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

Marit Halvorsen
Professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kristian Mjåland
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Erlend Paasche
Postdoktor, Institutt for kriminologo og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Lasse Hodne
Professor, IKM, NTNU

Knut Alfredsen
Professor, Bygg og miljøteknikk, NTNU

Bente Heggem Kojan
Førsteamanuensis, Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Eivind Heldaas Seland
Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Bjørn Holmedal
Professor, NTNU

Arnt Ove Hopland
Førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Magne Guttormsen
Professor, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Tonje Gundersen
Forsker, Barndom, familie og barnevern seksjonen, NOVA / OsloMet

Kristian Etienne Einarsrud
Førsteamanuensis, NTNU

Elisiv Bakketeig
Forsker, NOVA, OsloMet

Kristin Haugevik
Seniorforsker, NUPI

Leif Edward Ottesen Kennair
Professor og psykologspesialist, Institutt for psykologi, NTNU

Mona-Iren Hauge
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Nils Lid Hjort
Professor, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Véronique Pouillard
Professor, IAKH, Universitetet i Oslo

Trine Thorvaldsen
Forsker, Fiskeriteknologi, SINTEF Ocean

Torbjørn Rundmo
Professor, Inst. for psykologi, NTNU

Bjørn Fredrik Nielsen
Professor, REALTEK, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Inga Ringdalen
Forsker, Materialfysikk, SINTEF Industri

Rani Lill
Forsker, Senter for Anvendt Vitenskapsteori, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Cato Grønnerød
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Bjørn Tore Nystrand
Forsker/doktorgradsstipendiat, Møreforsking / UiT

Terje Kvilhaug
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Deborah Oughton
Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lars Petter Berg
Ambassadesekretær, Ambassaden i Teheran

Lars Dommermuth
Forsker, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Vincent Eijsink
Professor, Fakultet for kjemi, bioteknolog og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Inger Sandlie
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Kaja Østerud
Stipendiat, NOVA, OsloMet

Hanne Fjerdingby Olsen
Postdoktor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ellen Andenæs
Førsteamanuensis, ISL, NTNU

Øystein H. Rolandsen
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Tone Maia Liodden
Forsker, Atbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Julian Vedeler Johnsen
Forsker, Samfunns- og næringslivsforskning AS

Arne Holte
Professor emeritus, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Einar Malvin Rønquist
Instituttleder og professor, Institutt for matematiske fag, NTNU

Lars Johan Materstvedt
Professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU

Asbjørn Dyrendal
Professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Are Vegard Haug
Forskningsleder, NOVA, OsloMet

Jo Saglie
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Per Kristian Rørstad
Forsker, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kyrre Rickertsen
Professor, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Margunn Bjørnholt
Forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Gunnar Hartvigsen
Professor, Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet

Torolf Bjerkem
Regionsleder, Kanvas

Lars E. F. Johannessen
Postdoktor, Institutt for sosialfag, OsloMet

Knut G Nustad
Instituttleder, Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Erik Børve Rasmussen
Stipendiat, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Morten Jerven
Professor, Noragric, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Thomas Tybell
Professor, Institutt for elektroniske systemer, NTNU

Vegard Jarness
Forsker, NIFU

Janne Grønli
Professor, leder av forskningsgruppen Bergen Stress and Sleep Group, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen

Kolbjørn Brønnick
Professor, Avdeling for folkehelse, Universitetet i Stavanger

Terje Finstad
Forsker, NTNU

Irina Eidsvold- Tøien
Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Øyvind Ihlen
Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Torstein S. Throndsen
Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Astrid Anderson
Seksjonsleder og sosialantropolog, HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo

Carsten Bienz
Førsteamanuensis, Institutt for finans, Norges Handelshøyskole (NHH)

Stein Sundstøl Eriksen
Seniorforsker, NUPI

Mats Ingulstad
Forsker, Institutt for historiske studier, NTNU

Erik Næsset
Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Arild Engelsen Ruud
Professor, IKOS, Universitetet i Oslo

Anne Lise Ellingsæter
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Anne Bukten
Forsker, SERAF, Senter for rus-og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Kikki Kleiven
Førsteamanuensis, Institutt for Geovitenskap/Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen

John McNeish
Professor, Landsam, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lars Roar Frøyland
Stipendiat, NOVA, OsloMet

Anders Skrondal
Professor, Nasjonalt Folkehelseinstitutt / Universitetet i Oslo/ UC Berkeley

Olvar Bergland
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jon H. Fiva
Professor, Handelshøyskolen BI

Thorsten Hamann
Associate Professor, Institute for Biology, NTNU

Stein R. Moe
Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jonas R. Kunst
Postdoktor, Universitetet i Oslo

Ida Tolgensbakk
Forsker, NOVA, OsloMet

Kristian Seip
Professor, Institutt for matematiske fag, NTNU

Maja Janmyr
Professor, Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Eva Rem Hansen
Stipendiat, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Reidar Barfod Schüller
Professor, Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sarah Martiny
Professor, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Morten Sørlie
Professor, Fakultet for kjemi, bioteknolog og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Therese Standal
Professor, Insitutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Stein Andersson
Professor, PSykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Torill Christine Lindstrøm
Professor, Inst. for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Lars Wichstrøm
Professor, Institutt for psykologi, NTNU

Haakon Gjerløw
Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Helen Kristine French
Førsteamanuensis, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Marit J. Bakke
Postdoktor, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nicolai T. Borgen
Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunssgeografi, Universitetet i Oslo

Marte Blikstad-Balas
Førsteamanuensis, ILS, Universitetet i Oslo

Rolf Vegar Olsen
Professor, Centre for Educational Measurement, Universitetet i Oslo

John Morken
Førsteamanuensis, Fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Andreas Kokkvoll Tveit
Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kjetil Mujezinovic Larsen
Professor i rettsvitenskap, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Pål Thonstad Sandvik
Professor, Institutt for historiske fag, NTNU

Sigrun Marie Moss
Postdoktor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Edd Anders Blekkan
Professor, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Berit Pettersen
Administrasjonssjef, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Terje Grytbak Wold
Stipendiat, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Sverre Magnus Selbach
Førsteamanuensis, NTNU

Roe Fremstedal
Professor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HSL-fak, UiT Norges arktiske universitet

Alexander W. Cappelen
Professor, Samfunnsøkonomisk institutt, Norges Handelshøyskole (NHH)

Theo Meuwissen
Professor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Karin Kukkonen
Professor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo

René Westerhausen
Professor, Psykologisk Institutt, Center for Lifebrain Changes in Brain and Cognition, Universitetet i Oslo

Martin Grødem Søyland
Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Gunnar S. Eskeland
Professor, Foretaksøkonomisk Institutt, Norges Handelshøyskole (NHH)

Karin Dyrstad
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Roar Høstaker
Professor i sosiologi, HHS, Høgskolen i Innlandet

Lars Inge Terum
Professor, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Alf Steinar Sætre
Professor, Fakultet for Økonomi, NTNU

Jørgen Modalsli
Forskningsleder, Gruppe for mikroøkonomi, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Ingvild Ulsaker Kruge
Senioringeniør/Lab manager, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU

Andreas Fagereng
Forskningsleder, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Lars Erik Kjekshus
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Kenneth Aarskaug Wiik
Forskningsleder, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Hans-Tore Hansen
Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Kristen Nordhaug
Professor, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), OsloMet

Inger Furseth
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Birger Solberg
Professor, Fakultet for miljø og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Karen Evelyn Hauge
Forsker, Frischsenteret

Oddbjørn Raaum
Seniorforsker, Frischsenteret

Silvio Bär
Professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Marianne T. S. Holter
Forsker, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo

Erik Hernæs
Seniorforsker, Frischsenteret

Christoph Gradmann
Professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Steinar Strøm
Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Ole Røgeberg
Seniorforsker, Frischsenteret

Kristiina Kompus
Førsteamanuensis, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Lin Sørensen
Førsteamanuensis, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Julien Mayor
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Jørg M. Gjestvang
Økonomikonsulent, Frischsenteret

Elisabeth Isaksen
research fellow / post doc, Frischsenteret og LSE, Frischsenteret og LSE

Gabriella Óturai
Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Ragnhild Schreiner
Postdoktor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kirsten Krause
Professor, Arktisk og Marin Biologi, UiT Norges arktiske universitet

Ratib Lekhal
Førsteamanuensis, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI

Nils Erik Gilhus
Professor, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Eelke Snoeren
Associate professor in biological psychology, Department of Psychology, UiT Norges arktiske universitet

Karsten Fischer
Professor, Arctic and marine biology, UiT Norges arktiske universitet

Gunvor Gipling Wåde
Doktorgradsstipendiat, Naturvitenskapelig helsefag/Radiografi, OsloMet

Kari Sjøhelle Jevne
Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet

Kamilla Freyr
Universitetslektor, Institutt for estetiske fag, OsloMet

Mads Dahl Gjefsen
Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Solveig Østrem
Professor, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Bjørn Westlie
Førstelektor, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet

Pål Jåbekk
Universitetslektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

Kristian Mollestad
Samfunnsgeograf, hovedstyremedlem, Forskerforbundet

Mariann Stærkebye Leirvik
Forsker, Norsk institutt for by - og regionsforskning, OsloMet

Tarald Laudal Berge
Doktorgradsstipendiat, PluriCourts & Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jorunn Jørgensen
Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE, UiT Norges arktiske universitet

Fredrik W. Thue
Professor, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Erik Døving
Førsteamanuensis, HHS, OsloMet

Dr. Jens M. J. Nolsøe
Forsker, KBM, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ole-Morten Seternes
Professor, Institutt for Farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske Universitet

Terje Gjøvaag
Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Per Arne Tufte
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, OsloMet

Miriam Evensen
Postdoktor, Folkehelseinstituttet

Jan Storø
Dosent, Fakutlet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Lisbet Berg
Forsker, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Susan Nacey
Prodekan forskning og professor, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

George Harry Hitching
Førsteamanuensis, GFU/LUI, OsloMet

Gisle Andersen
Seniorforsker, NORCE

Edvard Hviding
Professor, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Gisle J Natvik
Associate Professor, Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Sølve Selstø
Professor, Inst. for infomrasjonsteknologi, fak. for teknologi, kust og design, OsloMet

Tomas Stølen
Postdoktor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Pål Ulleberg
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Annette V. Hauger
Doktorgradsstipendiat, Helsevitenskap, OsloMet

Tilmann von Soest
Professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Benedikte V. Lindskog
Førsteamanuensis, Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale Studium, OsloMet

Hege Gundersen
Forlagssjef, Universitetsforlaget

Håvard Helland
Professor, SPS, OsloMet

Morten Holmboe
Professor, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen

Berit Johansen
Professor, Institutt for Biologi, NTNU

Berit Johnsen
Forskningssjef/forsker I, Forskningsavdelingen, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Ada Nissen
Postdoktor, IAKH, Universitetet i Oslo

Kjetil van der Wel
Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet

Mikkel M. Thørrisen
Stipendiat, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Kristine von Krogh
Forsker, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Helge Svare
Forskningsleder, SVA, OsloMet

Anders Molven
Professor, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Jens Rohloff
Dr., Forskningsseksjon, SU-fakultetet, NTNU

Vincent Somville
Asst. Professor, Economics, Norges Handelshøyskole (NHH)

Stefan Koelsch
Professor, Insitute for Biological and Medical Psychology, Universitetet i Bergen

Eirik Berger
Stipendiat, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Lars Kirkebøen
Forsker, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Ola Myklebost
Professor, Klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen

Christine Hamm
Professor, LLE(HF), Universitetet i Bergen

Sigrid Lin
Professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Johan Alme
Førsteamanuensis, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Hans K. Hvide
Professor, SV fakultetet, Universitetet i Bergen

Helge Molde
Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Anne-Lise Breivik
Doktorgradsstipendiat, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Svein Ivar Angell
Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsta Haukås
Professor, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Mathias Ziegler
Professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Randi Gressgård
Professor, Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen

Magnus Svärd
Professor, Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen

Bjørn Olav Johansen
Førsteamanuensis, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Eirik Vassenden
Professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Robert Gray
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Ingrid Dundas
Dr. Psychol, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Helge Wiig
Professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Espen Bratberg
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Arild Aakvik
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Lise Bjånesøy
Doktorgradsstipendiat, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Anders Frugård Opdal
Postdoktor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Thomas Ågotnes
Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Lars Forsberg
Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen

Kariane Gärtner Westrheim
Professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

John-Arvid Grytnes
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Kjell Vaage
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Tor Trolie
Professor, LLE, Universitetet i Bergen

Espen Hartveit
Professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

XieQi Shi
Professor, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

Ella Jeanette E Helgesen
Rådgiver, Universitetet i Bergen

Frøydis Morken
Førsteamanuensis, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Bente Kiilerich
Professor, LLE, Universitetet i Bergen

Ole Martin Skilleås
Professor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Tore Lunde
Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Hans Munthe-Kaas
Professor, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Jenny Krutzinna
Postdoktor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Leiv Marsteintredet
Førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Anne Kjersti Daltveit
Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Mari Heggernes Eilertsen
Postdoktor, Institutt for geologi, Universitetet i Bergen

Elisabeth Syverstad
Universitetslektor, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet

Henning Hermes
Assistant Professor, FAIR / Department of Economics, Norges Handelshøyskole (NHH)

Ståle Pallesen
Professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Ivar Bleiklie
Professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Rune Sørensen
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Karen Brinch
Studiekoordinator, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

Stian Knappskog
Forsker, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Torunn Arntsen Sajjad
Forsker, OsloMet

Johs. Hjellbrekke
Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Christine M Jacobsen
Professor og senterleder, Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

John-Wilhelm Flattun
Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Ingar Haaland
Stipendiat, Norges Handelshøyskole (NHH)

Gunnar Bratbak
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Bjarte Jordal
Førsteamanuensis, Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen

Svein Larsen
Professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Helge Holgeren
Førsteamanuensis / tillitsvalgt i Forskerforbundet, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Bjørnar Tessem
Professor, Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen

Petter Bergerud
Professor, Institutt for design, Universitetet i Bergen

Torgils Fossen
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Pål Ringkjøb Nielsen
Postdoktor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Sandra Halvorsen
Doktorgradsstipendiat, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Bjarne Robberstad
Professor, IGS, Universitetet i Bergen

Jarl Giske
professor/prodekan, Institutt for biovitenskap/Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Johan Lie
Førsteamanuensis, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Kristoffer Chelsom Vogt
Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

May Aasebø Hauken
Forsker, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen

Gunn Elisabeth Søreide
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Bjørn Enge Bertelsen
Professor, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Jorunn Dahlback
Førstelektor, LUI - YLU, OsloMet

Åsta Dyrnes Nordø
Stipendiat, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Jorun K Egge
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Jan Fredrik Hovden
Professor, Inst. for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen

Ingrid Hoem Sjursen
Postdoktor, Centre for Applied Research at NHH (SNF), Centre for Applied Research at NHH (SNF)

Ingvild Skarpeid
Stipendiat, institutt for samfunnsøkonomi og FAIR, Norges Handelshøyskole (NHH)

Geir Atle Ersland
Professor, AHKR, Universitetet i Bergen

Erik Hauke Tønnesen
Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Astrid Blystad
Professor, Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Stig Jarle Hansen
Professor, Institute of International Environment and Development Studies, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lea Svendsen
Postdoktor, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Runar Berge
Stipendiat, University of Bergen, Universitetet i Bergen

Per-Einar Binder
Visedekan ved Psykologisk fakultet og professor, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Janne Beate Utåker
Seniorrådgiver, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kjetil Rommetveit
Førsteamanuensis, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Vidar R. Jensen
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Sylvia Varland
Postdoktor, Biologisk Institutt, Universitetet i Bergen

Ishtiaq Jamil
Professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Teis Lunde Lømo
Postdoktor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Hans-René Bjøtrsvik
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Lars M. Johansen
Professor, Institutt for realfag og industrisystemer, Universitetet i Sørøst-Norge

Anders M. Gullestad
Førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Gernot Doppelhofer
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Inge Jonassen
Professor/senterleder, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Karl Wilhelm Törnroos
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Eldar Bråten
Professor, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Jo Thori Lind
Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Rasmus Moen Ree
Overingeniør, Universitetet i Bergen

Dagmar Haumann
Professor, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Ulrikke Wethal
Dr, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo

Olaf B. Styrvold
Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet, UiT Norges arktiske universitet

Simon Gogl
Doktorgradsstipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Jana Birke Belschner
Doktorgradsstipendiat, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Eivind Flobak
Doktorgradsstipendiat, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Ernst Nordtveit
Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Karin Gundersen
Professor emerita, ILOS, Universitetet i Oslo

Emmet Mc Cormack
Professor, Dept. of Clinical Science, Universitetet i Bergen

Jonas Scherner
Professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Natalia Kartushina
Postdoktor, Psychology, Universitetet i Oslo

Ann Nilsen
Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Mikko Heino
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Morten Ramstad
Forsker, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Steinar Bøyum
Professor, Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Lotte Thomsen
Professor, Institut for Psykologi, Universitetet i Oslo, modtager af Unge Forskertalenter Gruppelederbevillinger fra FRIPRO og Det Danske Forskningsråd

Ingela Lundin Kvalem
Professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Tatiana Tsagaraki
Forsker, Biovitenskap, Universitetet i Bergen

Jo Helle-Valle
Professor, Utviklingsstudier, OsloMet

Atle Wehn Hegnes
Forsker, Økonomi og samfunn, Norsk institutt for bioøkonomi

Trond Steihaug
Professor, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Svein Olaf Dahl
Professor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Marius Årthun
Forsker, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Iselin Åsedotter Strønen
Førstelektor og Forsker II, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen Institutt (CMI)

Åse Kristine Tveit
Førsteamanuensis, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Kevin Cahill
Professor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Sigrid Østensjø
Professor, Fakultet for helsefag, OsloMet

Aksel Braanen Sterri
Doktorgradsstipendiat, Filosofi, Universitetet i Oslo

Jacob Aars
Professor, Institutt for adm og org.vitenskap, Universitetet i Bergen

Torvald Tangeland
Forskningsleder, SIFO, OsloMet

Einar Bakke
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, OsloMet

Iris Steine
PhD, Postdoktor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet I Bergen

Jorun Nylehn
Førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Joar Skrede
Forsker, Kulturarv og samfunn, Norsk institutt for kulturminneforskning

Maria Konow-Lund
Dr. PhD, Institutt for journalistikk, OsloMet

Brita Bye
Fung. Forskningsdirektør, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Marc Bezem
Professor, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Rune Andreassen
Førsteamanuensis, Oslo Metropolitan University, OsloMet

Simon Malmberg
Professor, arkeologi, Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion, Universitetet i Bergen

Nathalie Reuter
Professor, Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen

Knut Boge
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, OsloMet

Jaakko Saraste
Professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Kim Christian Priemel
Professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Trond Vedeld
Forsker, NIBR, OsloMet

Trine B. Haugen
Professor, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Knut Matre
Professor, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Karin Anna Petersen
Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Benedicte Carlsen
Instituttleder, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

Toril Ivarsøy
Seniorrådgiver / tillitsvalgt i Forskerforbundet, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Grethe Tell
Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Gunnar Thesen
Førsteamanuensis, Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger

Hilde Sylliaas
Førsteamanuensis, Helsevitenskap, OsloMet

Anita Schjølset
Instituttleder, Handelshøyskolen, OsloMet

Ellen Blix
Professor, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Ivar Rønnestad
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Anne Skaansar
Førsteamanuensis, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Peter Egge Langsæther
Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Lene S. Halvorsen
Overingeniør, De Naturhistoriske Samlinger, Universitetet i Bergen

Svenn-Erik Mamelund
Forsker, AFI, OsloMet

Stian jessen
Doktorgradsstipendiat, Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning, Oslo Universitetssykehus

Filip Drozd
PhD,

Uta Sailer
Professor, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Helene Onshuus
Stipendiat, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Katharina Wolff
Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Karsten Specht
Professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Elin Lerum Boasson
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Målfrid Braut-Hegghammer
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Elisabeth Hesjedal
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Jørgen Juel Andersen
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Jon Henrik Ziegler Remme
Førsteamanuensis, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Ståle Knudsen
Professor og instituttleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Trond Kvamsdal
Professor, Institutt for matematiske fag, NTNU

Henriette Mikkelsen Hoel
Stipendiat, AHKR, Universitetet i Bergen

Carola Freiin von Villiez
Professor, HF, Universitetet i Bergen

Kari Tove Elvbakken
Professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Bengt Erik Haug
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Ottar Ness
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Erika Braanen Sterri
Stipendiat, Fafo

Silje Andresen
Stipendiat, Fafo

Mark Price
Professor, Psykologi, Universitetet i Bergen

Ulysses Ninnemann
Professor, Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research, Universitetet i Bergen

Ingvild Fossgard Sandøy
Professor, nestleder CISMAC (SFF 2013-2023) og forskningsleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

May Thorseth
Professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap , Program for anvendt etikk, NTNU

Knut E A Lundin
Professor, Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Philipp Lobmaier
Forsker, Lege, SERAF - senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Jakob Rostøl
Doktorgradsstipendiat, The Laboratory of Bacteriology, The Rockefeller University

Pinar Heggernes
Instituttleder, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Ingar Brattbakk
Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

James Lorens
Professor, Biomedisin, Universitetet i Bergen

Gunnar D. Hatlehol
Postdoktor, Institutt for historiske studier, NTNU

Roy Heijkoop
Avdelingsingeniør, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Brita Haugum
Klinisk ernæringsfysiolog, Seksjon klinisk ernæring, Akershus universitetssykehus

Mette Kristine Hansen
Førsteamanuensis, institutt fot filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Rune Karlsen
Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Benjamin de Carvalho
Seniorforsker, NUPI

Synnøve Ugelvik
Førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Ragnhild Louise Muriaas
Prodekan, professor, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Karin S. Thorburn
Research Chair Professor of Finance, Department of Finance, Norges Handelshøyskole (NHH)

Andre Anundsen
Seniorforsker, Forskningsenheten, Norges Bank

Andrea Fumarola
Postdoktor, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Carl-Inge Colombo Nilsen
Seniorforsker, SAND, Norsk Regnesentral

Jøril Mæland
Instituttleder og førsteamanuensis, Institutt for finans, Norges Handelshøyskole (NHH)

Lutine de Wal Pastoor
Seniorforsker, Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Reidar Maliks
Førsteamanuensis, IFIKK, Universitetet i Oslo

Trond Erlien
Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Nils Olve Gillund
,

Konrad Tywoniuk
Forsker, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Aksel Tjora
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Lars-Erik Borge
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Tora Skodvin
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Vibeke Wøien Hansen
Postdoktor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Vilde Hernes
Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jelena Mrdalj
Førsteamanuensis, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Hedda Hassel Mørch
Postdoktor, Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Sigurd Lindstad
Doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Olle Törnquist
Professor, Political Science, Universitetet i Oslo

Olaf H. Smedal
Professor, Inst. for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Eystein Skjerve
Professor, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tereza Kuldova
Forsker, IAKH, Universitetet i Oslo

Dag Morten Dalen
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Lars Sørgard
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Sigve Høgheim
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskolen på Vestlandet

Siri Lange
Førsteamanuensis, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

Martin Eckhoff Andresen
Forsker, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Jens Jungblut
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Ranveig Falch
Stipendiat, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Olav Aas
Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Wenche Dageid
Førsteamanuensis, Department of Health Promotion and Development, Universitetet i Bergen

Sebastian J. Conte
Stipendiat, Insitutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Knut Heidar
Professor emeritus, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i oslo

Nils-Arne Ekerhovd
Forsker, Samfunns- og næringslivsforskning AS

Leif Helland
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Arild Underdal
Professor emeritus, Institutt for statsvitenskap, og CICERO, Universitetet i Oslo

Astrid Oline Ervik
Forsker, Samfunns- og næringslivsforskning AS

Karianne Fjeld
Dr, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

Darya Yuferova
Assistant Professor, Finance Department, Norges Handelshøyskole (NHH)

Max Koller
Stipendiat, naturgeografi, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Ole André Solbakken
Professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Grete Rusten
Professor i økonomisk geografi, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Kari Soriano Salkjelsvik
Førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Lawrence Rose
Professor emeritus, Statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning

Martin Stangborli Time
Stipendiat, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder

Mikael Signahl
Førsteamanuensis, Institutt for matematiske fag, Universitetet i Agder

Siemke Böhnisch
Professor, Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder

Jan Bang
Professor, Kunstfag, Universitetet i Agder

Hanne Riese
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

May-Linda Magnussen
Postdoktor, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Kåre Johansen
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Robert Huseby
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Charles I. Armstrong
Professor i engelsk litteratur, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder

Rune Røsstad
Førsteamanuensis, Institiutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Susan Erdmann
førstelektor, HumPed, Universitetet i Agder

Øyvind Tønnesson
Førsteamanuensis, Humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Knut Christian Myhre
Forsker, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Alf Petter Høgberg
Professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Bjarne Hodne
Professor emeritus, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Jennifer Duggan
Doktorgradsstipendiat og universitetslektor, Språk og litteratur / engelsk og fremmedspråk, NTNU

Ingrid Smette
Forsker, NOVA, OsloMet

Turid Indrebø
Seniorrådgiver, Personal- og organisasjonsavdelingen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Liv Fegran
Professor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Stefan Fisher-Høyrem
Forsker, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

Arne Isaksen
Professor, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder

Lilja Berg
Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket, OsloMet

Staffan Kumlin
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kristoffer Kolltveit
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sveinung Berntsen
Professor, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder

Helge Holtermann
PhD, statsvitenskap,

Ida Marie Høeg
Professor i religionssosiologi, Universitetet i Agder

Marit Wergeland-Yates
Dekan, Kunstfag, Universitetet i Agder

Tom-Reiel Heggedal
Førsteamanuensis, Inst. Samf.øk., Handelshøyskolen BI

Pål Schøne
Forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning

Espen D. H. Olsen
Forsker, Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Øivind Bratberg
Førstelektor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Bjørg Risebrobakken
Forsker, Klima, NORCE

Sindre Bangstad
Forsker, KIFO

Einar Sagstuen
Professor emeritus, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Håkon Sælen
Forsker, Universitetet i Oslo og CICERO Senter for klimaforskning

Anders Ravik Jupskås
Nestleder og seniorforsker, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Aud Larsen
Forskningsleder, Miljø, NORCE

Janne E Reseland
Professor, Avdeling for Biomaterialer, Universitetet i Oslo

Charlotte Lysa
Stipendiat, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Ane Ugland Albæk
Universitetslektor, PhD-kandidat, Institutt for psykososial helse, UiA

Eli Olaug Hole
Professor, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Giovanni Occhipinti
Forsker, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Terje Emil Fredwall
Førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder

Arnfinn H. Midtbøen
Seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning

Heidi Gautun
Forsker, NOVA SVA, OsloMet

Fred Espen Benth
Professor, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Christoph Heinze
Professor, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Sturla Kvamsdal
Ph. D., SNF, Samfunns- og Næringslivsforskning

Robin Rolfhamre
Professor, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Universitetet i Agder

Anders Ohma
Stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Renira C. Angeles
PhD Statsvitenskap,

Ingerid Skjei Knudtsen
Postdoktor, Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus

Birgitte Kjos Fonn
Førsteamanuensis, OsloMet

Truls Johannessen
Professor, University of Bergen, Geofysisk Institutt

Jarle Søberg
Phd,

Erik Boye
Professor emeritus, Strålingsbiologi, Institutt for Kreftforskning, OUS

Atle Haugsgjerd
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Olav Schram Stokke
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jon Hovi
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sol Sneltvedt
Rådgiver, KMD, Universitetet i Bergen

Ingeborg Winge
Senioringeniør, CCBIO, K1, Universitetet i Bergen

Helge Danielsen
Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole

Simon Renner
Doktorgradsstipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Nina Edin
Førsteamanuensis, Fysikk, Universitetet i Oslo

Maren Toft
Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Eirik Keilegavlen
Forsker, Universitetet i Bergen

Jannicke Fiskvik
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Monica Viken
Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Christhard Hoffmann
Professor, Institutt for AHKR, Universitetet i Bergen

Snorre Kverndokk
Seniorforsker, Frischsenteret

Morten Beckmann
Førsteamenuensis i religion, Institutt for religion, historie og filosofi, Universitetet i Agder

Tanja Barth
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Kristian Berg
Professor / Seksjonsleder, Farmasøytisk Insitutt, Universitetet i Oslo, Avdeling for strålingsbiologi, Oslo Universitetssykehus

Bjørn Grung
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Trond Stokke
Forsker, Dr.Philos., Avdeling for Kjernefasiliteter og Strålingsbiologi, IKF, KRE, OUS

Frida Brende Jenssen
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Tor Iversen
Professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Elisabeth Teige
Høgskolelektor, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda

Marie Louise Seeberg
Forsker, NOVA, OsloMet

Apostolos Spanos
Professor, Universitetet i Agder

Johan Holmgren
Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde

Arve Asbjørnsen
Professor, Insitutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Lillebeth Larun
Forsker, Omårdet for helsetjenester, FHI

Annette Alstadsæter
Professor og leder av Skatteforsk - Senter for skatte- og adferdsforskning, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Espen Storli
Professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Stig Kvaal
Førsteamanuensis, KULT, NTNU

Fartein Ask Torvik
, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo

David Brégaint
försteamanuensis, IHS, NTNU

Alexander Willen
Tenure-Track Assistant Professor, Department of Economics, Norges Handelshøyskole (NHH)

Hallgeir Sjåstad
Forsker, FAIR Insight Team, SNF ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Liv Torunn Mydland
Forsker, BIOVIT, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Roland Jonsson
Professor, Broegelmanns Forskningslaboratorium, Universitetet i Bergen

Elisabeth Staksrud
Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Erlend Fornæss Wold
Professor, Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Trond Vidar Hansen
Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Taran Thune
Professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

Inger Marie Berg-Hansen
Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Gerhard Emil Schjelderup
Høyskolelektor, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI

Lars Erling Olsen
Professor / Dean for bachelorprogrammer, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI

Helene Lie Røhr
Senior Research Scientist, Telenor Research

Ragnar Kristoffersen
Forsker, Forskningsavdelingen, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Nora Bilalovic Kulset
Postdoktor, Institutt for musikk, NTNU

Kristian Berg Harpviken
Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Øistein Anmarkrud
Professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Jørgen Jensehaugen
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Janis Berzins
Associate Professor, Finance Department, Handelshøyskolen BI

Arne Røkkum
Professor emeritus, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Bjørn Ian Dundas
Professor, Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen

Trine E. Unander
Doktorgradsstipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Andreea Alecu
Doktorgradsstipendiat, SPS, OsloMet

Jon Bratberg
Assisterende kommuneoverlege, Helsevernenheten, Bergen kommune

Jan Erling Klausen
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kirsti Malterud
Forsker 1/professor II, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

Birger Svihus
Professor, Fakultet for biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Gry Tengmark Østenstad
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Ritske S. Huismans
Professor, Geovitenskap, Universitetet i Bergen

John Todd-Kvam
Stipendiat, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo

Per Selle
Professor, Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Angelika Schafft
Seniorforsker, SVA-AFI, OsloMet

Øystein Sæbø
Professor, Institutt for Informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Heidrun Åm
Seniorforsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Charlotte Østergaard
Professor i finans, Institutt for Finans, Handelshøyskolen BI

Kristin Dale
Dosent, dr.oecon., Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, Universitetet i Agder

Øyvind Bøhren
Professor, Institutt for finans, Senter for eierforskning, Handelshøyskolen BI

Trude Haugli
Professor, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Oda Nedregård
Doktorgradsstipendiat, Department of Economics, Handelshøyskolen BI

Agnete Engelsen
Forsker, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Guro Flinterud
Forsker, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen

Martin Blomhoff Holm
Assistant Professor, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Erling Røed Larsen
Forskningssjef/professor II, Eiendomsverdi / Handelshøyskolen BI

Geir Goosen
Førsteamanuensis visuell kommunikasjon, KMD Institutt for design, Universitetet i Bergen

Fredrik Helland-Riise
Stipendiat, Centre for Educational Measurement, Universitetet i Oslo

Ivan Alfaro
Assistant Professor of Finance, Department of Finance, Handelshøyskolen BI

Runar Ile
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Bruno Gerard
Professor of Finance, Department of Finance, Handelshøyskolen BI

Paul Ehling
Professor of Finance, Department of Finance, Handelshøyskolen BI

Kanutte Huse
PhD, Avd. for Kreftimmunologi, OUS

Audun Helge Nerland
Professor, Klinisk institutt 2, MedFak, Universitetet i Bergen

Geir B. Asheim
Professor og tidligere forskningsdekan ved SV-fakultetet, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Stefka G. Eriksen
Forsker, Norsk institutt for kulturminneforskning

Mathilde Bjørnset
Forsker, Fafo

Guri Tyldum
Forsker, Fafo

Marianne Kindt
Forsker, Migrasjon, integrasjon og kompetanse, Fafo

Odd Sture Hopperstad
Professor, NTNU

Magnus Langseth
Professor, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Erling Steigum
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Stine Hesstvedt
Stipendiat, ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Kerstin Potthoff
Førsteamanuensis, Institutt for geografi, Universitet i Bergen

Anders Røthe Johannessen
Student, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Anniken Hagelund
Professor, ISS, Universitetet i Oslo

Harald Dale-Olsen
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Anne Julie Semb
Instituttleder, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sara Cools
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Vigdis Vandvik
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik
Doktorgradsstipendiat, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Jon Anders Risvaag
Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU

Ivar Bråten
Professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Hanne Fjelde
Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Jill Halstead
Professor, KMD, Universitetet i Bergen

Jardar Østbø
Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Sveinung Sandberg
Professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo

Nanette Nielsen
Førsteamanuensis, Musikkvitenskap, RITMO, Universitetet i Oslo

Halvor Holtskog
Professor, Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Tyra Merker
Stipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Felix Kapfhammer
Doktorgradsstipendiat, Department of Economics, Handelshøyskolen BI

Gøril Louise Andreassen
Stipendiat, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredrik D. Hjorthen
PhD,

Torje Hegna
Doktorgradsstipendiat, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Maximiliaan Thijssen
Ph.D. Candidate, Business School, Universitetet i Stavanger

Mari O. Mamre
Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Astrid Grasdal
Førsteamanuensis, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Halvard Sandvik Jansen
Doktorgradsstipendiat, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Andreas Fidjeland
Stipendiat, Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger

Eirik S. Amundsen
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen/ Københavns Universitet. Tidligere Formand for De Økonomiske Råd, Danmark

Julie Riise
Førsteamanuensis, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Frode Meland
Professor, Institutt for økonomii, Universitetet i Bergen

Rune Jansen Hagen
Professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

May Linn Auestad
Stipendiat, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger

Maria Teresa Bezem
Stipendiat, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Sigve Tjøtta
Professor, Institutt for økonomi, UiB

John Olav Bjørnestad
Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet, Universitetet i Agder

Lars Ivar Oppedal Berge
Førsteamanuensis, Regnskap, revisjon og rettslære, Norges Handelshøyskole (NHH)

Magnus Eliasson Stubhaug
Stipendiat, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Eirik Strømland
Stipendiat, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Ingvild Mageli
Stipendiat, Handelshøyskolen, UiT Norges arktiske universitet

Thomas de Haan
Associate Professor, Department of Economics, Universitetet i Bergen

Nicolai Ellingsen
Doktorgradsstipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Andreas Myhre
Stipendiat, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Kristoffer Berg
Doktorgradsstipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kristine Graneng
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Maria Antonie Sæther
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Sindre Myhr
Stipendiat, HHT, UiT Norges arktiske universitet

Øivind Fjeld-Solberg
Forsker, Seksjon for implementering og behandlingsforskning, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Mark B. Salter
Professor, Political Studies, University of Ottawa

Paal Wangsness
Forsker, Avdeling for økonomi og logistikk, Transportøkonomisk institutt

Vegard Aune
Førsteamanuensis, NTNU

Endre Kildal Iversen
Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tor Dybo
Professor, Institutt for rytmisk musikk, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder

Silje Haus-Reve
Forsker, NORCE og PhD-student ved Handelshøyskolen UiS, UIS

Margaret Veruki
Professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Aleksandra Bartoszko
Førsteamanuensis, Fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole

Augusta Vildershøj Bjørnholt
, Universitetet i Oslo

Christina Næss
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Annette Bayer
Førsteamanuensis, Inst. for kjemi, UiT Norges arktiske universitet

Tore Børvik
Professor, SIMLab/Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Joakim Johnsen
Forsker, SIMLab, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Martin Kristoffersen
Postdoktor, Institutt for Konstruksjonsteknikk, NTNU

Helene O. I. Gundhus
Professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Finn Kinserdal
Instituttleder og førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Norges Handelshøyskole (NHH)

Arild Holm Clausen
Professor, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Henriette Linge
Førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Einar Uggerud
Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Svein Bergvik
Førsteamanuensis, psykolog, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

Ole Morten Aamo
Professor, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Maria Nareklishvili
Doktorgradsstipendiat, Frischsenteret

Magnus A H Gulbrandsen
Doktorgradsstipendiat, Samfunnsøkonomisk Institutt, Handelshøyskolen BI

Jan Tommy Gravdahl
Professor, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Lars Edvard Blystad Dæhli
Postdoktor, NTNU

Katarina Kaarbøe
Professor, IRRR, Norges Handelshøyskole (NHH)

Marius Korsnes
Postdoktor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Magnus Rønning
Professor, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Emil A. Røyrvik
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Einar Øverbye
Professor, Fakultet for Samfunnsfag, OsloMet

Jørn Jacobsen
Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Marit Haldar
Professor i Sosiologi, Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Astri Drange Hole
Forsker, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Dina Hestad
Doktorgradstudent, Environmental Change Institute, University of Oxford

Håvard Mork Sandvik
Stipendiat, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

John sølve Tyssedal
Professor, IE, NTNU

Lars Jacob Tynes Pedersen
Førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Norges Handelshøyskole

Georg Picot
Førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Ole Michael Bjørndal
Statsviter,

Espen Mariussen
Seniorforsker, Norsk institutt for luftforskning

Jon Ellingsen
Doktorgradsstipendiat, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Simen Ulsaker
Assistant professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Roger Bivand
Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

Anette Borge
PhD student, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Marit Aure
Professor, ISV, UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kristin Y. Pettersen
Professor, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Astrid Iversen
doktorgradsstipendiat, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

Åsmund Kaupang
Forsker, Ph.D., Kjemisk Institutt/Computational Biology Unit (CBU), Universitetet i Bergen

Tora Knutsen
Doktorgradsstipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Mathias Ekström
Associate Professor, Department of Economics, NHH Norwegian School of Economics

Siv-Elisabeth Skjelbred
Forsker, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Morten P. Oksvold
Forsker, Patologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Herman Kruse
Stipendiat, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Thea Vatsveen
postdoc, kreftimmunologi, OUS

Miguel Costas
Postdoc, SIMLab, Institutt for Konstruksjonsteknikk, NTNU

Simon Galle
Assistant Professor, Department of Economics, Handelshøyskolen BI

Heine Paus
, Universitetet i Oslo

Jens Kristian Holmen
Forsker, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Anne Gjelsvik
Professor, NTNU

Martin Kuiper
Professor, Biologi, NTNU

Charlotte Ringdal
Post doc, Department of Economics, University of Amsterdam

Arne Rogde Gramstad
Seniorøkonom, Oslo Economics

Karoline Osnes
Phd-kandidat, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Bjørn Håkon Frodal
PhD-kandidat, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Mads Solberg
Førsteamanuensis, NTNU

Hilde Sandvik
Professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Ivana Suboticki
Stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Aline Bütikofer
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Morten Sæthre
Postdoktor, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Elin Thygesen
Associate professor, Institutt for helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder

Haflidi Haflidason
Professor, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Veerle Jaspers
Førsteamanuensis, Institutt for biologi, NTNU

Muhammad Zeeshan
Postdoctoral researcher, Department of Chemistry, University of Bergen

Maryia Rohava
Doktorgradsstipendiat, ILOS, Universitetet i Oslo

Marius Jones
Stipendiat, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole (NHH)

Kari Ludvigsen
Professor, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskolen på Vestlandet

Martin Wåhlberg
Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Solveig Hillesund
Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo

Athanasia Monika Mowinckel
Forsker, Senter for Livsløpsendringer i Hjerne og Kognisjon (LCBC), Universitetet i Oslo

Arve Hjelseth
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Francisco Pons
Professor, Department of Psychology, HUP, University of Oslo, SV

Ole Vestrum
PhD-kandidat, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Hanne Kvilhaugsvik
Stipendiat, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Torkild Hovde Lyngstad
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Astri Syse
Seniorforsker, Forskningsavdelingen, SSB

Ronald Nolet
Associate professor, LU, Høgskolen i Østfold

Nora Levold
Professor, Senter for teknologi og samfunn, KULT, NTNU

Bob O'Hara
Prof., Mathematical Sciences, NTNU

Rannveig Hart
Forsker, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Elin Haugsgjerd Allern
Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Rita Elmkvist Nilsen
Head of communications, Kavli Institute for Systems Neuroscience, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU

Einar Schwenke
PhD-kandidat, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Elin Monstad
Stipendiat, Samfunnsvitskapleg Fakultet, Samanliknande politikk

Janna Bergsvik
Ph.D. student, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Mari Helliesen
Stipendiat, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Indrek Heinla
Postdoktor, Department of Psychology, UiT Norges arktiske universitet

Trajche Panov
Postdok, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Alf Erling Risa
professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Rolv Terje Lie
Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Henrik Granum
PhD Candidate, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk

Talieh Sadeghi
Stipendiat, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet

Tone Bjørge
Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Anders Engeland
Forsker/professor, Nasjonalt Folkehelseinstitutt / Universitetet i Bergen

Thea Selliaas Thorsen
Dr. Førsteamanuensis, Institutt for historiske studier, NTNU

Kjersti Misje Østbakken
Forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Asgeir Kobro-Flatmoen
Postdoctoral associate, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU

Steffen Juranek
Førsteamuensis, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Susanne Thomesen
Phd-kandidat, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Malin Arve
Førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH)

Ruth Haug
Professor, NMBU

Andrei Marin
Forsker, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), NMBU

Pål Vedeld
Professor, Noragric, Faculty of Land and Society, NMBU

Ramona Harrison
Førsteamanuensis, AHKR, UiB

Linnea Lorentzen
Doktorgradsstipendiat, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Elisabeth Molteberg
Universitetslektor, LANDSAM, NMBU

Ida Laake
Forsker (PhD), Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Morten Wang Fagerland
Seksjonsleder, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus

Matthias Stadler
Førsteamanuensis, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Siri Eldevik Håberg
Nestleder, Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017 -, Folkehelseinstituttet

Kristine Løkås Jacobsen
Rådgiver, Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017, Folkehelseinstituttet

Jonas Minet Kinge
Forsker/førsteamanuensis, Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017, Folkehelseinstituttet

Martin Flatø
Seniorforsker, Senter for fruktbarhet og helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Michael Alvarez
Førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Silje Bårdstu
Phd, Barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Guri A Nortvedt
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Morten Birkeland Nielsen
Professor, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen

Natalie M. Dyvesether
Research Assistant, Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Kari Furu
Seniorforsker, Kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Anne Johanne Søgaard
Professor emerita, Kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Albertina Rusandu
Universitetslektor, ISB, NTNU

Astanand Jugessur
Seniorforsker, Genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet

Cathrine Holst
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Lars Christian Stene
Seniorforsker, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstiutttet

Anne Reneflot
Avdelingsdirektør, Psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Søren Handberg
Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Eivind Ystrøm
Professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Elise Seip Tønnessen
Professor, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Eva Skovlund
Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Håkon K. Gjessing
Forskningsleder/Professor II, Senter for Fruktbarhet og Helse - Senter for fremragende forskning [SFF] 2017 -, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Bård A Andreassen
Professor, Norsk senter for menneskerettigheter, Univesitetet i Oslo

Are Skeie Hermansen
Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Mette Susanne Andresen
Førsteamanuensis, Matematisk Institut, Universitetet i Bergen

Petr Golovach
Forsker, Institutt for Informatikk, UiB

Ragnhild Lie Anderson
Førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

Jonathan Soulé
Senior Ingeniør, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Anders Goksøyr
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Trond Riise
, University of Bergen, University of Bergen

Kristine Bærøe
Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Margje Post
Førsteamanuensis, Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen

Nikolaos Nikolioudakis
Forsker, Havforskningsinstituttet

Christina Edwards
Stipendiat, Helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Torben Wisborg
Professor, Institutt for Klinisk Medisin, UiT - Norges Arktiske Universitet

Unn Falkeid
Professor, Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Anne Marie Heidenreich
,

Hilde Vinje
Doktorgradsstipendiat, Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Emil Nicklas Johnsen
Doktorgradsstipendiat, IFIKK, Universitetet i Oslo

Ina Blom
Professor, Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

Henning Laugerud
Førsteamanuensis, LLE/Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Erling E. Guldbrandsen
Professor, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo

Rakel Igland Diesen
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Mildrid H.A. Bjerke
Førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

Anna Pauls
Stipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Damiano Maggi
PhD Candidate, Department of Finance, NHH - Norges Handelshøyskole

Erlend Eide Bø
Forsker, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

Einar Rasmussen
Professor, Handelshøgskolen, Nord Universitet

Simon Neby
Forskningsleder I, NORCE Samfunn, Norwegian Research Centre

Terje Johansen
Professor, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges Arktiske Universitet

Philippe Collas
Professor, Head of Department, Molekylærmedisin, Universitetet i Oslo

Arne Klungland
Professor, Molekylærmedisin, Universitetet i Oslo

Tor Erik Rusten
Associate professor, Molecular Cell Biology, The Norwegian Radium Hospital & indt for clinical Medicine, University of Oslo

Rein Aasland
Instituttleder, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Eva Sjøttem
Førsteamanuensis, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet

Jarle Aarstad
Professor, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet

Wenche Iren Hauge
Seniorforskar, Institutt for fredsforskning (PRIO), Institutt for fredsforskning (PRIO)

Tomas Brauner
Professor, Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger

Alexander Schjøll
Forsker II, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet

Torkild Visnes
Forsker, Bioteknologi, SINTEF

Edmund Brekke
Førsteamanuensis, ITK, NTNU

Gro I. van der Meeren
Seniorforsker, Økologiske prosesser, Havforskningsinstituttet

Terje van der Meeren
Seniorforsker, Faggruppe Reproduksjon og utviklingsbiologi, Havforskningsinstituttet

György Péteri
Professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Trond Amundsen
Professor, Institutt for biologi, NTNU

Johanna Myrseth Aarflot
PhD stipendiat, Havforskningsinstituttet

Jens Kr. Steen Jacobsen
Professor, Norsk hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger

Anne Berit Skiftesvik
Forsker, Havforskingsinstituttet

Howard Browman
Forsker, Havforskningsinstituttet

Kirsti Stuvøy
Føresteamanuensis, Noragric, NMBU

Simon Boge Brant
Stipendiat, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Finn Arne Jørgensen
Professor i miljøhistorie, Institutt for kultur- og språkstudier, Universitetet i Stavanger

Jorrit Enserink
Professor, Oslo University Hospital, Oslo University Hospital

Nicholas Clarke
Seniorforsker, Norsk institutt for bioøkonomi

Martin Loeng
Stipendiat, Institutt for Sosialantropologi, NTNU

John Erik Fossum
Professor, ARENA, UiO

Magnus Hatlebakk
Seniorforskar, CMI

Katja Maria Hydle
Forskningsleder, Samfunn, NORCE

Tim Brennen
Forskningsdekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Kjetil Wessel Andressen
Førsteamanuensis, Farmakologisk institutt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Geir A. Sonerud
Professor, MINA, NMBU

Tanja Winther
Professor, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Christopher Sivert Nielsen
Seniorforsker, Kroniske sykdommer og Aldring, Folkehelseinstituttet

Sigurd Sørlie
Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Matti Goksøyr
Professor, Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole

Jorunn E. Olsen
Professor, Fakultetet for biovitenskap, Norges miljø og biovitenskapelige Universitet

Stefan Bünz
Professor, Institutt for geovitenskap, UiT Norges Arktiske Universitet

Ildar Garipzanov
Professor i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Peter Ølveczky
Professor, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Fernando Corfu
Professor, Department of Geosciences and CEED, University of Oslo

Karl Joachim Breunig
Professor, Handelshøyskolen, OsloMet

Anne Homme
Førsteamanuensis/Forsker II, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen/NORCE Norwegian research centre

Tapas Kundu
Associate Professor, Business School, OsloMet

Sturla Fjesme
Førsteamanuensis, Oslo Business School, OsloMet

Pål Falnes
Professor og seksjonsleder, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Davide Proserpio
PhD candidate, Department of Marine Technology, NTNU

Christian Krohn-Hansen
, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Hanne Scholz
Senior forsker, Institutt for medisinsk basalfag (IMB), medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Jorunn Hareide
professor emerita, ILN, Universitetet i Oslo

Randi Wågø Aas
Professor, Avd. folkehelse, UiS

Robert Buch
Professor, Handelshøyskolen ved OsloMet, OsloMet - storbyuniversitetet

Caroline Durif
Dr, Havforskningsinstituttet

May Bente Brurberg
Professor, Divisjon bioteknologi og plantehelse, Norsk institutt for bioøkonomi

Atle Wold
Førsteamanuensis i britiske studier, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo

Sverre Bjerkeset
Stipendiat, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Anita J. G. Lim
Rådgiver, Landinfo

Stein Østbye
Professor, Handelshøgskolen i Tromsø, UiT

Derek J. Clark
Professor, Handelshøgskolen, UiT - Norges arktiske universitet

Terje Mathisen
Professor, Nord universitet

Jan Yngve Sand
Professor, Handelshøgskolen, UiT Norges Arktiske Universitet

Gro Alteren
Førsteamanuensis, Handelhøgskolen Tromsø, Universitetet i Tromsø

Finn Jørgensen
Professor, Handelshøgskolen, Nord universitet

Inga Margrete Ydersbond
Seniorforsker, Avdeling for teknologi, Transportøkonomisk institutt

Torgeir Waaga
Doktorgradsstipendiat, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU

Magnus Gulbrandsen
Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

Bjørn Dalhus
Forsker, Medisinsk Biokjemi, Universitetet i Oslo