Tolerantnosti. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, Yakutsk, 1995

Edited Volume

(1997) Tolerantnosti. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, Yakutsk, 1995. Moscow.