http://www.universitetsforlaget.no/ip[Internasjonal Politikk](http://www.universitetsforlaget.no/ip), NUPI and PRIO have the pleasure to invite you to a seminar on cyberspace and security. This seminar will be held in Norwegian.

Cybersikkerhet har de siste par årene seilt opp som en vesentlig utfordring for nasjonalstaten og det internasjonale samfunnet. Mens spørsmålet har fått massiv mediedekning og betydelig oppmerksomhet fra sivile og militære beslutningstagere, har den politiske tilnærmingen vært fragmentert. I tillegg finnes det liten enighet i akademia og fagmiljøer om hva fremveksten av informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil bety for sikkerhet, nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen av effektive strategier for å sikre cybersikkerhet reiser kompliserte spørsmål om forholdet mellom militær og sivil makt, offentlig regulering og privat initiativ og nasjonale og overnasjonale institusjoner. Dette seminaret legger opp til en bredt anlagt diskusjon om militærstrategiske og rettslige så vel som samfunnsmessige og teknologiske aspekter ved cybersikkerhet.

Deltakere

Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras og Dag Wollebæk (IFS): Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll

Roger Johnsen (Forsvarets ingeniørhøgskole): Cyberkrigføring og Forsvarets operative evne

Kristin Bergtora Sandvik (PRIO): Internasjonal rett og militariseringen av cyberspace

Hans-Inge Langø (NUPI): Den akademiske debatten om cybersikkerhet

Mareile Kaufmann (PRIO): Cyber-resiliens i EU

Chair: Hanne Eggen Røislien (Forsvarets ingeniørhøgskole)