Det nye sikkerhetsbildet. Mot en demokratisk og fredelig verden?

Monograph

Gleditsch, Nils Petter; Jennifer L. Bailey; Monica Jacobsen; Ragnhild Hustad Miller & Anita Schjølset (1998) Det nye sikkerhetsbildet. Mot en demokratisk og fredelig verden?. Trondheim: Tapir.

Read this publication at the Norwegian National Library

Går vi mot en demokratisk og fredelig verden? Eller beveger vi oss tvertimot i retning av et kaotiskog urolig internasjonalt samfunn med strid imellom etniske grupper, med ustabile politiske regimer og med voksende miljøkonflikter? denne boka tar for seg det sikkerhetsbildet Norge står ovenfor etter at øst/vest konflikten og den kalde krigen ble historie. Det er fortsatt mange væpnede konflikter, spesielt innad i mange stater, men færre enn under den kalde krigen. de fleste av de konfliktene i Europa som blusset opp etter oppløsningen av Sovjet-Unionen og Jugoslavia, er nå på retur. Forfatterne tegner langt på vei et opptimistisk bilde av utviklingen: De gamle truslene ommillitær okkupasjon elle atomutslettelse er borte. Dagens problemer er reelle nok, men spesielt den økende demokratiseringen gjør det rimelig å håpe på fredelige løsninger av stadig flere konflikter —ikke minst i vår del av verden.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙