Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn

Edited volume

Syse, Henrik (ed.) (2018) Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn [Norway after July 22: Negotiations of values, identities and a resilient society]. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Read the book here (Open Access)

Idet denne boken kommer ut, er det gått snart syv år siden de dramatiske og brutale terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Hvordan har vi klart oss i tiden som er gått? Hvilke verdier har vært viktige? Har vi klart å ta vare på idealene om demokrati, åpenhet og humanitet? Og hvem er egentlig dette «vi» som vi snakker om?

Denne vitenskapelige antologien inkluderer artikler fra forskere tilknyttet prosjektet NECORE, finansiert av Norges forskningsråd, samt andre forskere med nærhet til prosjektets temaer. De bidrar med innsikt, meninger og skarpe perspektiver, ikke bare på 22. juli, men også på Norge av i dag. NECORE står for Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22 July og handler om verdier, identiteter og motstandskraft i det norske samfunn i kjølvannet av terroren. Et viktig grunnlag for boken og prosjektet er tanken om at det samtidig som hendelsene den 22. juli blir fjernere i tid, blir stadig viktigere at vi setter fokus på hva terroren har betydd og hva vi kan lære av den. I en verden der terrorisme er en del av de politiske realiteter, er det viktig at vi forstår hvordan vi skal tenke rundt terroren og hvordan vi som samfunn møter den.

In English

At the time of this book’s publication, almost seven years have passed since the dramatic and brutal terror attacks at Norway’s Government Headquarters in Oslo and the island of Utøya on 22 July 2011. How have we coped during this time? Which values have been important? Have we managed to protect the ideals of democracy, openness and humanity? And not least: Who is this "we" that we are referring to?

This scholarly anthology includes articles from researchers associated with the project NECORE (Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22 July) and other researchers whose work is closely associated with the project. They give us insights, opinions and sharp perspectives on not just 22 July, but also about Norway today, about values, identities and resilience in Norwegian society in the wake of the terror attacks. An important backdrop for the book and the project is the assertion that, as the events themselves recede into the past, it is even more important to focus on what the terror events have led to and how we can learn from them. In a world where terrorism has become an all too common part of political reality, it is crucial that we understand how we ought to think about terror, and how we as a society encounter it.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙