Στρατηγικός Σχεδιασμός ή Ευσεβοποθισμός;

Popular Article

Tziarras, Zenonas (2019) Στρατηγικός Σχεδιασμός ή Ευσεβοποθισμός; [Strategic Planning or Wishful Thinking?], Liberal.gr, 23 March.

Read the article here
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙