Οι «Δυόμισι Πόλεμοι» και η Άσκηση «Mavi Vatan»: Στρατηγική Κουλτούρα και τo νέο Στάδιο της Τουρκικής Στρατηγικής

Report – other

Tziarras, Zenonas (2019) Οι «Δυόμισι Πόλεμοι» και η Άσκηση «Mavi Vatan»: Στρατηγική Κουλτούρα και τo νέο Στάδιο της Τουρκικής Στρατηγικής [The ‘Two and a half wars’ theory and the Mavi Vatan naval exercise: Strategic Culture and the new phase of Turkish strategy]. Working Paper: 103. Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).

Read the report here
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙