Afrikander-nasjonalismens vekst 1934-48. Eit notat om klassegrunnlag, ideologisk orientering og organisatorisk struktur

Book Chapter

Tjønneland, Elling Njål (1981) Afrikander-nasjonalismens vekst 1934-48. Eit notat om klassegrunnlag, ideologisk orientering og organisatorisk struktur [The Growth of Afrikander Nationalism 1934-38], in Øyvind Østerud, ed., Nasjonalisme og nasjonalitet. Oslo: Universitetet i Oslo (93–168).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙