Internasjonal konfliktkontroll og konflliktregulering: Utvikling eller avvikling?

Non-refereed Journal Article

Eide, Asbjørn (1972) Internasjonal konfliktkontroll og konflliktregulering: Utvikling eller avvikling? [International Conflict Control and Conflict Regulation: Development or Dephasing?], Internasjonal Politikk(1): 55–71.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙