Krig og buddhisme på Sri Lanka - en motsetning?

Journal article

Frydenlund, Iselin (2004) Krig og buddhisme på Sri Lanka - en motsetning? [War and Buddhism in Sri Lanka - a contradiction?], PACEM: Militært Tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 7 (2): 137–142.

See full text (in Norwegian) on PACEM website

Is War and Buddhism a contradiction? Non-violence is a basic thought in Buddhism, but still there exist very violent conflicts in Buddhist countries. The author shows that this violence is justified both from holy scriptures and from the Buddhist tradition. In Sri Lanka we find different wievs on violence, but both total pacifism and just war base argumentation on scriptures and tradition. For mange vil begrepene «buddhisme» og «vold» representere motsetninger. Både i Vesten og i ulike buddhistiske kulturer blir semittiske religioner, særlig islam og kristendommen, ofte konstruerte som voldelige religioner, mens budd-hismen blir definert som en utelukkende fredelig, og ofte passiv, religion. En viktig årsak til dette er buddhismens grunnleggende tanke om ikke-vold (a-himsa). Tanken er at vold mot ethvert vesen som befinner seg i gjenfødselens hjul, produserer dårlig karma for den personen som utøver volden. Likevel vet vi at svært voldelig konflikter finner sted i buddhistiske land. Det er derfor naturlig å spørre seg: Hvis kjernebudskapet i buddhismen er nestekjærlighet og ikke-vold, hvorfor utøves det så mye vold i buddhistiske samfunn som Burma eller Sri Lanka? Målet med denne artikkelen er å belyse forholdet mellom vold og buddhisme, med et spesielt blikk på Sri Lanka.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙