Russlands militære som et politisk mikrokosmos: Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000

Report – external series

Simonsen, Sven Gunnar (2002) Russlands militære som et politisk mikrokosmos: Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000 [The Russian Military as a Political Micro-Cosmos: Value Orientation and Electoral Behaviour, 1995-2000]. Det sikkerhetspolitiske bibliotek: 2. Oslo.

Online version

To request an e-print of this article, contact the author at sven_g@prio.no.

Er Russlands militære mer politisk konservative og nasjonalistiske enn sine sivile medborgere? Spørsmålet er utgangspunktet for denne studien, som identifiserer trekk ved de politiske preferansene til russiske militære - med særlig vekt på offiserskorpset - som har forandret seg forholdsvis lite gjennom de omskiftelige 1990-årene. Studien baserer seg på sosiologiske arbeider utført i styrkene, ytringer fra militære ledere, og rapporter om og analyser av militær valgatferd fra de fem landsomfattende valgene som har vært avholdt siden Sovjetunionen ble oppløst.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙