Tilknytningsmatrisen

Policy brief

Carling, Jørgen & Silje Vatne Pettersen (2015) Tilknytningsmatrisen [The Matrix of Attachment], PRIO Policy Brief, 8. Oslo: PRIO.

Innvandrere er gjerne knyttet til både landet de bor i og opprinnelseslandet. Disse tilknytningene beskrives ofte hver for seg som integrering og transnasjonalisme. Et nytt analytisk rammeverk, tilknytningsmatrisen, setter oss i stand til å undersøke integrering og transnasjonalisme blant innvandrere samtidig. Denne matrisen kan bidra til mer nyanserte analyser og bedre tilpassede politiske tiltak. Vi bruker dette rammeverket til å analysere variasjon i tilknytning blant innvandrere i Norge.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙