Menneskelivet

Book chapter

Syse, Henrik (2015) Menneskelivet, in Ånd og hånd: Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke. Oslo: Luther forlag

Publisher's website

Boken gir en oversiktlig innføring i Hans Nielsen Hauges liv og tanker, ikke minst hans innsats for å skape verdier og arbeid for fattigfolk. Hauges etiske tenkning har fått ny relevans i en tid med større behov for etisk kompetanse i næringslivet. I denne 2. utgaven bidrar flere dyktige forskere med aktuelle problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk, deriblant filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland. Har litteraturliste.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙