Semia, gender i kultura. Materialy mezhdunarodnykh konferentsii, 1994, 1995

Edited Volume

(1997) Semia, gender i kultura. Materialy mezhdunarodnykh konferentsii, 1994, 1995. Moscow.