Research Assistant, part-time position at PRIO

This position requires full command of Norwegian and the announcement is therefore not given in English.

Deltidsstilling som forskningassistent i FAITHED-prosjektet (august 2022–april 2023)

Hvordan opplever barn og unge å delta i aktiviteter i sine trossamfunn, og hvordan er forholdet mellom dette og det de lærer på skolen? Dette er noen av spørsmålene FAITHED skal besvare. Forskningsassistenten vil bidra til dette gjennom å delta i datainnsamling i to katolske menigheter i Oslo-området, skoleåret 2022-2023. Kan dette være av interesse for deg?

Er du masterstudent? Da kan dette være en meningsfull deltidsjobb, med gode og spennende utviklingsmuligheter! Den som ansettes som forskningsassistent vil få mulighet til å benytte datamateriale som man bidrar til å samle inn i egen masteroppgave, i dialog med prosjektleder og prosjektgruppen, hvis ønskelig. Dette er ikke en forutsetning for å bli ansatt, men en mulighet.

Les mer om prosjektet her: Non-Formal Faith Education, the Public School, and Religious Minorities in Norway (FAITHED)

Arbeidsoppgaver

 1. Delta i datainnsamling i to katolske menigheter i Oslo-området, høsten 2022 – vinteren 2023. Bruk av kvalitative metoder inkludert: observasjon, intervju, fokusgrupper, og visuelle deltakende metoder. Datainnsamling blant barn (9-års alder), ungdom (13-14 års alder), samt voksne i forbindelse med trossamfunnenes egne opplegg for opplæring i tro.
 2. Delta i organisering, oppfølgning og gjennomføring av datainnsamling, til datainnsamlingsmålene er nådd.
 3. Transkribering av intervju og fokusgrupper, samt feltnotater fra observasjon.

Arbeidsperiode og arbeidstid

Oppstart 15 august 2022. Stillingen er lagt opp til 25-30% arbeidsinnsats (tilsvarende ca 10 timers arbeid i uken), etter nærmere avtale med den som ansettes, og med en varighet på ca 7-8 måneder.

Forskningassistenten vil være ansatt ved PRIO, og vil ha arbeidsplass ved PRIO opp til 1 dag i uken. En vesentlig andel av arbeidstiden vil brukes på feltarbeid i to katolske menigheter i Oslo-området, der aktiviteten vil foregå helg/kveld. Mulighet for å jobbe helg/kveld for gjennomføring av datainnsamling er en forutsetning for stillingen. Dette vil oftest være på lørdager høsten 2022 (i 3-6 timer hver gang, før kl 18.00). Øvrig arbeidstid kan avtales fleksibelt og tilpasses den som ansettes (f.eks. inn mot studier, forelesninger m.m.)

Kvalifikasjoner

 1. Påbegynt eller fullført mastergrad. Gjennomført metodekurs i kvalitativ metode er en fordel.
 2. Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig med barn og ungdom, samt med voksne som ikke har norsk som morsmål.
 3. God beherskelse av både norsk og engelsk. Det er en fordel med kunnskap i andre språk, som f.eks. polsk, tigrinya, tamil, vietnamesisk, tagalog, fransk, spansk, arabisk.
 4. Faglig eller personlig kunnskap om og/eller erfaring med tros- og livsynssamfunn og samarbeidsarenaer på feltet i Oslo vil være et pluss, samt et åpent forhold til egen posisjonalitet med tanke på tro og religion.
 5. Interesse for FAITHED prosjektets problemstillinger og bredere tematikk.
 6. Tidligere erfaring med bruk av intervju, fokusgruppe, eller annen kvalitativ metode i forskningssammenhenger, er en fordel, men ikke et krav.

Søknad

Du søker via et nettskjema der du fyller ut en del felter og bes om å laste opp følgende:

 • CV
 • Søknadsbrev som gjør rede for motivasjon og kvalifikasjoner (6 punkter), maksimum 1 side
 • Kopi av vitnemål fra høyere utdanning

Søknadsbrev leveres på norsk. Annen dokumentasjon/vitnemål osv. kan leveres på norsk eller engelsk.

Spørsmål om stillingen rettes til Marta Bivand Erdal (e-post).

Privacy

As an applicant to a position at PRIO, your personal information will be collected and processed according to the details in our Privacy Policy.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙