Illustrasjonsfoto: www.houstondwiattorney.net CC BY. Photo: www.houstondwiattorney.net CC BY
Illustrasjonsfoto: www.houstondwiattorney.net CC BY. Photo: www.houstondwiattorney.net CC BY

«Koronaloven»: Hva har skjedd? Hvordan bør loven vurderes? Hvor går vi nå?

Lørdag 21. mars ble den nye kriseloven vedtatt av Storinget. Det Juridisk fakultet og Institutt for fredsforskning (PRIO) tok debatten om den nye kriseloven på et webinar.

Opptak finnes på Youtube.

Om koronaloven

Koronaloven bygger på sentrale elementer fra forslaget til Krisefullmaktslov som var ute på høring høsten 2019.

Det opprinnelige forslaget til «Koronalov» innebar en omfattende maktoverføring fra Stortinget til regjeringen med hensyn til å fastsette midlertidige forskrifter for å tilpasse gjeldende lov til ‘koronatiltak’. Forslaget ble beskrevet som et historisk avvik med hensyn til Grunnlovens regler for hvordan vi vedtar og endrer lover. Forslaget ble kritisert av juriststanden, sivilsamfunnet og akademia i skarpe ordelag:

 • Prosessen gikk for raskt
 • Hjemmelsgrunnlaget og rekkevidden av fullmakten var uklare.
 • Kriselover som helseberedskapsloven og smittevernloven har allerede inngripende hjemmelsbestemmelser
 • Det ble stilt spørsmål ved om fullmaktslov var nødvendig.
 • Man fryktet at Stortinget ville bli redusert til et slags kontrollorgan for myndighetenes kriserespons.
 • Det var for lite transparens og manglende muligheter for domstolskontroll og kontroll av hvor inngripende dette blir for borgerne.
 • Det ble uttrykt bekymring rundt hvordan politikere og byråkrati kunne anvende loven for ikke-Koronarelaterte formål.

Debattemaer

Den vedtatte loven vektlegger sterk Stortingskontroll. Loven har en varighet på én og ikke seks måneder, og et klart avgrenset virkeområde. Mulighetene for domstolskontroll er styrket. Seminaret fokuserer på tre spørsmål:

 1. Er den vedtatte loven et adekvat og nødvendig tiltak for å kunne håndtere Koronakrisen, og hvordan står det seg i et internasjonalt perspektiv?
 2. Vil den reviderte lovteksten garantere mot misbruk i forhold til lovens begrunnelse?
 3. Hva vil de mer langsiktige konsekvensene av en slik kriselov være, utover lovens varighet og virkeområde?

Tid og sted: Zoom kl. 10-11.

Deltakere

Moderator

 • Kristin Bergtora Sandvik, professor ved Institutt for Rettssosiologi og Kriminolgi og Research Professor in humanitarian studies, PRIO.

Teknisk moderator