Dagens konflikter finner i økende grad sted i urbane områder der militære mål befinner seg i tett nærhet til sivile og sivile objekter. Denne utviklingen skjer i en tid med økende urbanisering, en trend som blir forsterket av konflikt. Allikevel er militære styrkers metoder og våpen ofte ikke tilpasset denne realiteten, hvor eksplosive våpen opprinnelig designet for bruk på åpne slagmarker, tas i bruk i byer. Direkte angrep på sivile er forbudt. Men også når eksplosive våpen er rettet mot militære mål er konsekvensene for sivile ofte store og ødeleggende, og utfordrer grunnleggende prinsipper i internasjonal humanitær rett.

Rundebordsmøte arrangert av Norges Røde Kors og PRIO/NCHS.

Dette er et lukket møte kun for inviterte deltakere. Dersom du er interessert i mer informasjon, kan du ta kontakt med Kristoffer Lidén, epost kristoffer@prio.org.

De umiddelbare konsekvensene for sivile ved bruk av eksplosive våpen i byer er åpenbare og svært synlige i dagens konflikter: Død, skader og sammenraste bygninger. De indirekte konsekvensene er mindre åpenbare, men kan være like alvorlige, om ikke mer. Infrastrukturen i byer og tettbefolkede områder er gjerne tett sammenvevde tjenester som avhenger av hverandre. Når bruk av eksplosive våpen slår ut for eksempel elektrisitetsforsyningen, kan dette føre til kollaps i andre livsnødvendige tjenester, som helsetjenester og vanndistribusjon. Resultatet er en dominoeffekt som skaper store menneskelige lidelser, langvarig systemsvikt, og ofte at sivile blir fordrevet fra ubeboelige områder med usikre returmuligheter.

Etter flere ekspertmøter og konsultasjoner mellom stater, FN, forskningsinstitusjoner, Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen og sivilsamfunn, leder nå Irland an i forhandlingene rundt en politisk erklæring for å øke beskyttelse av sivile mot urban krigføring, inkludert fra de humanitære konsekvensene ved bruk av eksplosive våpen i befolkede områder. Norge har spilt en viktig rolle, både gjennom ekspertmøtet organisert i Oslo i 2014[1], samt gjennom deltakelse i kjernegruppen som har jobbet for å utvikle en slik deklarasjon, basert på erfaringene fra erklæringen for å beskytte skoler i væpnet konflikt. Irske myndigheter har varslet at forhandlingene skal konkluderes gjennom vedtak av erklæringen i mai 2020.

Norges Røde Kors og PRIO/NCHS ønsker i den forbindelse å invitere særlig relevante aktører til et uformelt rundebordsmøte hos Norges Røde Kors den 5. Mars, i forkant av den andre og siste konsultasjonsrunden før vedtak. Møtet vil gjennomføres under «Chatham House Rule», og vil ha som mål å:

Identifisere relevante tiltak som bør ivaretas i en politisk erklæring for å beskytte sivile mot urban krigføring

Identifisere muligheter for norske humanitære organisasjoner til å styrke beskyttelse av og assistanse til sivile rammet av urban krigføring

Belyse utfordringer norske militære styrker har møtt ved urban krigføring

Vurdere implikasjoner av norsk forpliktelse til å unngå bruken av eksplosive våpen med stor områdeeffekt i byer.

[1] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/expert-meeting-explosive/id763828/