Samfunnsgeografiske metoder

Book chapter

Haugen, Heidi Østbø & Andreas Forø Tollefsen (2017) Samfunnsgeografiske metoder [Methods in Human Geography], in Samfunnsgeografi: En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (63–72).

Read the chapter here (Open Access)

Samfunnsgeografi er et romlig fag. Hvordan går samfunnsgeografer fram for å studere rom, sted, territorium og skala? Forskningstemaene samfunnsgeografer jobber med krever et bredt spekter av metoder. I dette kapitlet går vi gjennom metodene samfunnsgeografer anvender i dag.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙