Dialogforum – Norges rolle i Sikkerhetsrådet og den kunnskapsbaserte bærebjelken

Journal article

Olsson, Louise; Niels Nagelhus Schia & Birthe Einen (2023) Dialogforum – Norges rolle i Sikkerhetsrådet og den kunnskapsbaserte bærebjelken [Dialogue Forum – Norway’s role in the Security Council and the knowledge-based pillar], Internasjonal Politikk 81 (2): 276–287.

Open access at the publisher’s website

Kunnskapsutveksling mellom forskere og beslutningstakere i pågående politiske prosesser og i praktisk arbeid med å håndtere store samfunnsutfordringer krever gjennomtenkte og konkrete løsninger. Disse løsningene bør fremme effektiv kunnskapsdeling der forskningsfronten og politikkutforming møtes. Med et slikt formål utviklet Utenriksdepartementet (UD), Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) tidlig i 2021 et dialogforum for Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Dialogforumet samlet forskere, politikere og diplomater med mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for aktuelle og viktige saker for Norge i Sikkerhetsrådet. Denne artikkelen presenterer hvordan Dialogforumet for Norges rolle i FNs sikkerhetsråd 2021–2022 (Dialogforumet) bidro til å støtte opp om en kunnskapsbasert utenrikspolitikk for Norge i FNs sikkerhetsråd. Sett i sammenheng med de økende kravene om forskningens samfunnsbidrag, viser erfaringene med Dialogforumet hvor komplekse slike kunnskapsutvekslinger er i praksis. Ved å belyse erfaringene med Dialogforumet, vil artikkelen dermed sette søkelys på hvordan slike utbytte-prosesser og potensielle samfunnsbidrag kan se ut i praksis, i tillegg til å øke forståelsen for fordeler så vel som utfordringer knyttet til forholdet mellom kunnskap og politikk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙