Kvinner i Forsvaret og implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet: Potensial, status og anbefalte tiltak

Report – other

Skjelsbæk, Inger & Torunn L. Tryggestad (2007) Kvinner i Forsvaret og implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet: Potensial, status og anbefalte tiltak [Women in the Norwegian Armed Forces and Implementation of UN SC Resolution 1325 on women, peace and security: Potential, status and recommendations ]. Report commissioned by the Defence Study 2007. Oslo.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙