Demokrati og Likestilling

Book chapter

Skjelsbæk, Inger (2008) Demokrati og Likestilling [Democracy and Gender Equality], in Demokrati: Vilkår og Virkninger. Bergen (349–365).

Barazia dhe demokracia, Demokracia kushtet dhe pasojat Hva kjennetegner demokratiske styreformer? Hva er forutsetningene for demokrati? Hvilke institusjoner er legitime på nasjonalt og internasjonalt nivå om vi vil fremme folkelig deltakelse og ansvarlig styring? Hvilke virkninger har demokratiske ordninger? I boken belyses både historiske linjer og aktuelle problemer innen demokratiteorien.

Forfatterne gir brede oversikter over eksisterende litteratur på en rekke felter, og bidrar med selvstendige analyser og vurderinger. Blant annet belyses forholdet mellom rettsstat og demokrati, mellom flertallsstyre og demokrati, mellom utvikling og demokrati og mellom gruppeinteresser og demokrati. Utfordringene våre demokratiske idealer møter ved landegrensene blir også grundig belyst.

Fremstillingen spenner fra filosofiske diskusjoner av deliberativt demokrati og kommunitarisme, til empiriske analyser av hvorfor demokratier ikke kriger med hverandre, eller hvordan det er mulig å sikre at politikerne virkelig stilles til ansvar overfor velgerne.

Denne andre utgaven av boken er en fullstendig revisjon av første utgave. De kapitlene som også var med i første utgaven er blitt oppdatert ut fra ny forskning og politiske endringer de senere årene. Dessuten er en rekke nye kapitler kommet til, slik at boken som helhet reflekterer demokratiforskningen og den aktuelle debatten om demokratiske ordninger på best mulig måte.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙