Folkekirken - et retorisk begrep (og knapt noe annet)? : refleksjoner etter å ha ledet utredningsarbeid

Book chapter

Bakkevig, Trond (2015) Folkekirken - et retorisk begrep (og knapt noe annet)? : refleksjoner etter å ha ledet utredningsarbeid [Folkekirken - a rhetorical concept (and hardly anything else)?], in Folkekirke nå. Oslo: Verbum Akademisk (197–204).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙