When playing this audio, you connect directly with SoundCloud, where the track is hosted. SoundCloud sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy

Nils Petter Gleditsch' bok Mot en mer fredelig verden? (Pax, 2016) kommer ut i november, og vi ønsker velkommen til boklansering på PRIO med lett servering og spennende innhold.

På dette arrangementet møter han Morgenbladets journalist Tove Gravdal til samtale om innholdet i boka.

Det blir servert lunsj!

Mot en mer fredelig verden?

Spørsmålet kan virke naivt. Det daglige nyhetsbildet forteller oss om kriger og terroraksjoner rundt om i verden. Men de væpnede konfliktene er i hovedsak konsentrert om et fåtall av land, og den økte oppmerksomheten er nettopp et tegn på at vold ikke lenger kan feies under teppet. Sannsynligheten for at vi skal bli drept i krig eller folkemord har sunket sterkt de siste tiårene.

I denne boka gir fredsforskeren Nils Petter Gleditsch et overblikk over utviklingen i det internasjonale konfliktbildet. Han argumenterer for at vold på lengre sikt er i fred med å bli et utdatert redskap i konflikter såvel innad i stater som mellom dem og tar til orde for det han kaller den sosialdemokratiske freden, bygd på demokrati, internasjonalt samarbeid, økonomisk integrasjon og sosial og økonomisk utjevning.

Boka reiser flere vanlige innvendinger mot denne framtidsoptimismen: at den vil bli brutt av nye stormaktsmotsetninger, av religiøse motsetninger, av økende ulikhet, eller av klimaendring og andre miljøtrusler. Alle disse utfordringene må tas på alvor, men de vil likevel neppe kunne snu den allmenne tendensen i retning av mer fredelige forhold på lengre sikt.

Nils Petter Gleditsch har vært tilknyttet PRIO siden 1964. Han har stått - og står - helt sentralt i internasjonal fredsforskning, og har levert mange vesentlige bidrag til forskningsfronten gjennom mange år. Han spilte en nøkkelrolle i etableringen og driften av PRIOs Senter for fremragende forskning - Centre for the Study of Civil War (2003-2012). Han har i tillegg vært instituttleder på PRIO og mangeårig redaktør for det verdensledende tidsskriftet Journal of Peace Research. I tillegg til sin stilling på PRIO, er han professor emeritus i statsvitenskap ved NTNU, og ble i 2009 tildelt Norges forskningsråds pris for framragende forskning. Han var også president i International Studies Association (ISA) i perioden 2008-2009.

  • Please note that this event will be in Norwegian.